Vol 121, No 3 (2016)

Regular issue

Table of Contents

Articles

V. Yu. Rumiantsev, V. V. Kolesnikov, B. B. Badmaev, Ya. Adiya, O. V. Brandler
K. N. Tkachenko
A. V. Holin, D. B. Verzhutskiy
P. V. Kvartalnov
T. A. Triselyova, N. A. Akent’eva, A. F. Safonkin
E. A. Shishkonakova, N. A. Avetov, N. A. Berezina, T. Yu. Tolpysheva, N. K. Shvedchikova
E. N. Lider, E. S. Kazantseva, T. G. Elumeeva, V. G. Onipchenko
A. P. Seregin
T. B. Silaeva, A. M. Ageeva, A. A. Ivashina, A. A. Khapugin, D. V. Tokarev, E. V. Tokarev
N. M. Reshetnikova
N. I. Degtyarev, A. V. Scherbakov
N. M. Reshetnikova
A. N. Efremov, N. V. Plikina, B. F. Sviridenko, T. V. Sviridenko, G. V. Samoylova, O. N. Kholodov
N. N. Tupitsyna, M. N. Lomonosova
A. V. Leostrin, G. Yu. Konechnaya
A. A. Nikol’skii