Vol 119, No 5 (2014)

Regular issue

Table of Contents

Articles

V. Yu. Dubrovsky
N. G. Zhirenko
E. Yu. Zakharova, N. V. Zolotareva, M. V. Chibiryak
O. P. Poltarukha
A. V. Matveev, V. I. Gmoshinsky, V. P. Prokhorov
Yu. O. Kopylov-Guskov, T. E. Kramina
O. A. Marakaev, Y. V. Bogomolov, A. V. Sidorov, N. V. Zagoskina
V. V. Onischko
Yu. Ye. Alexeyev
M. V. Kostina, J. A. Nasimovich