Vol 120, No 4 (2015)

Regular issue

Table of Contents

Articles

V. I. Mashkin
V. A. Valuev, V. V. Zagorskaya
A. A. Romanov, E. V. Melikhova, V. O. Yakovlev
O. S. Korsunovskaya
G. E. Davidian, V. Yu. Savitsky
A. S. Prosvirov
I. N. Toskina
T. V. Galinskaya
K. A. Kolesnichenko
L. G. Biazrov
A. K. Eskov, D. A. Dubovikoff
S. E. Petrova
M. V. Kostina, O. I. Yasinskaya, G. V. Bityugova