Перейти в оглавление выпуска:
2021. T. 126. Vyp. 2.
Go to the issue table of contents:
2021. T. 126. Vyp. 2.

Данные статьи

Description

DOI

No

Авторы:

Authors:

Dusaeva G.Kh., Kalmykova O.G.

Ключевые слова:

Keywords:

fires, steppe vegetation.

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Dusaeva G.Kh., Kalmykova O.G. , Influence of Fires on Vegetable Cover Of Steppes: Literature Review // Byul. MOIP. Otd. biol. 2021. T. 126. Vyp. 2. S. 25-37

Influence of Fires on Vegetable Cover Of Steppes: Literature Review

Assessment of the impact of fires on steppe vegetation is ambiguous: from extremely negative to considering fires as a natural and sometimes necessary condition for steppes. It was found that even within the same botanical subzone, depending on the region, differences were observed in the manifestation of the effects of impact on the steppe phytocenoses and their interpretation by researchers. Most researchers note that fires are the most destructive for the vegetation cover; opinions differ in relation to spring and autumn fires. Single fires have a rapidly passing effect, frequent fires are more destructive for the steppe vegetation cover. For incredible analogs, a decrease in projective cover and species richness is characteristic.

References

 • Анилова Л.В., Шорина Т.С., Пятина Е.В. К вопросу о влиянии пирогенного фактора на растительный покров степей Оренбургского Предуралья // Вестн. ОГУ. 2011. № 12 (134). С. 19–20 [Anilova L.V., Shorina T.S., Pyatina E.V. K voprosu o vliyanii pirogennogo faktora na rastitel’nyi pokrov stepei Orenburgskogo Predural’ya // Vestn. OGU. 2011. № 12 (134). S. 19–20].
 • Бегучев П.П. Влияние выжигания на растительность залежных угодий // Тр. Саратовской обл. оп. станции по животноводству. 1939. Вып. 1. С. 213–222 [Beguchev P.P. Vliyanie vyzhiganiya na rastitel’nost’ zalezhnykh ugodii // Tr. Saratovskoi obl. op. stantsii po zhivotnovodstvu. 1939. Vyp. 1. S. 213–222].
 • Борисова И.В., Гордеева Т.К. Влияние пожара на растительность участка / Биокомплексные исследования в Казахстане. Ч. 3. Комплексная характеристика основных растительных сообществ пустынных степей Центрального Казахстана. Л., 1976. С. 86–89 [Borisova I.V., Gordeeva T.K. Vliyanie pozhara na rastitel’nost’ uchastka // v kn.: Biokompleksnye issledovaniya v Kazakhstane. Ch. 3. Kompleksnaya kharakteristika osnovnykh rastitel’nykh soobshchestv pustynnykh stepei Tsentral’nogo Kazakhstana. L., 1976. S. 86–89].
 • Борисова И.В., Попова Т.А. Динамика численности и возрастного состава ценопопуляций дерновинных злаков в пустынных степях Центрального Казахстана // Ботанический журнал. 1972. Т. 57. № 7. С. 779–793 [Borisova I.V., Popova T.A. Dinamika chislennosti i vozrastnogo sostava tsenopopulyatsii dernovinnykh zlakov v pustynnykh stepyakh Tsentral’nogo Kazakhstana // Botanicheskii zhurnal. 1972. T. 57. № 7. S. 779–793].
 • Буйволов Ю.А. Быкова Е.П., Гавриленко В.С., Грибков А.В., Баженов Ю.А., Бородин А.П., Горошко О.А., Кирилюк В.Е., Корсун О.В., Крейндлин М.Л., Куксин Г.В., Рябинина З.Н. Анализ отечественного и зарубежного опыта управления пожарами в степях и связанных с ними экосистемах, в частности, в условиях ООПТ. М., 2013. 140 с. [Buivolov Yu.A. Bykova E.P., Gavrilenko V.S., Gribkov A.V., Bazhenov Yu.A., Borodin A.P., Goroshko O.A., Kirilyuk V.E., Korsun O.V., Kreindlin M.L., Kuksin G.V., Ryabinina Z.N. Analiz otechestvennogo i zarubezhnogo opyta upravleniya pozharami v stepyakh i svyazannykh s nimi ekosistemakh, v chastnosti, v usloviyakh OOPT. M., 2013. 140 s.].
 • Веденьков Е.П. О роли пирогенного фактора в динамике растительности степи «Аскания-Нова» // Тр. междунар. конф. “Rezumatele lucrarilor Simpozionului jubilar “Reservatia naturala «Codrii». (19–20 sept. 1996). Lozova, 1996. C. 185–188 [Veden’kov E.P. O roli pirogennogo faktora v dinamike rastitel’nosti stepi «Askaniya-Nova» // Tr. mezhdunar. konf. “Rezumatele lucrarilor Simpozionului jubilar “Reservatia naturala «Codrii». (19–20 sept. 1996). Lozova, 1996. C. 185–188].
 • Гавриленко В.С. Степной пожар в биосферном заповеднике «Аскания-Нова» имени Ф.Э. Фальц-Фейна // Степной бюллетень. 2005. № 19. C. 26–27 [Gavrilenko V.S. Stepnoi pozhar v biosfernom zapovednike «Askaniya-Nova» imeni F.E. Fal’ts-Feina // Stepnoi byulleten’. 2005. № 19. C. 26–27].
 • Гофман О.П. Возрастная структура Festuca valesiaca s.l. (Poaceae) при влиянии пирогенного и пасквального факторов в Биосферном заповеднике «Аскания-Нова» // Мат.-лы VII международного симпозиума «Степи Северной Евразии». Оренбург, 2015. С. 270–272 [Gofman O.P. Vozrastnaya struktura Festuca valesiaca s.l. (Poaceae) pri vliyanii pirogennogo i paskval’nogo faktorov v Biosfernom zapovednike «Askaniya-Nova» // Mat.-ly VII mezhdunarodnogo simpoziuma «Stepi Severnoi Evrazii». Orenburg, 2015. S. 270–272].
 • Данилов В.И., Недосекина Т.В., Сарычева Л.А., Цуриков М.Н., Архарова О.В., Недосекин В.Ю. Влияние различных регуляционных режимов на степные сообщества заповедника «Галичья гора» // Мат.-лы Междунар. научно-практической конференции, посвященной 70-летию Центрально-Черноземного заповедника. Тула, 2005. С. 68–70 [Danilov V.I., Nedosekina T.V., Sarycheva L.A., Tsurikov M.N., Arkharova O.V., Nedosekin V.Yu. Vliyanie razlichnykh regulyatsionnykh rezhimov na stepnye soobshchestva zapovednika «Galich’ya gora» // Mat.-ly Mezhdunar. nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 70-letiyu Tsentral’no-Chernozemnogo zapovednika. Tula, 2005. S. 68–70].
 • Данилов С.И. Пал в Забайкальских степях и его влияние на растительность // Вестн. Дальневосточного филиала. Академии наук СССР. 1936. № 21. С. 63–81 [Danilov S.I. Pal v Zabaikal’skikh stepyakh i ego vliyanie na rastitel’nost’ // Vestn. Dal’nevostochnogo filiala. Akademii nauk SSSR. 1936. № 21. S. 63–81].
 • Дапылдай А.Б. Динамика видового состава под влиянием пирогенного фактора в луговой степи Центрально-Тувинской котловины // Мат-лы молодежн. науч. конф. с междунар. участием «Природные системы и экономика приграничных территорий Тувы и Монголии: фундаментальные проблемы, перспективы рационального использования». Кызыл, 2012. С. 116–117 [Dapyldai A.B. Dinamika vidovogo sostava pod vliyaniem pirogennogo faktora v lugovoi stepi Tsentral’no-Tuvinskoi kotloviny // Mat-ly molodezhn. nauch. konf. s mezhdunar. uchastiem «Prirodnye sistemy i ekonomika prigranichnykh territorii Tuvy i Mongolii: fundamental’nye problemy, perspektivy ratsional’nogo ispol’zovaniya». Kyzyl, 2012. S. 116–117].
 • Дубинин М.Ю., Лущекина A.A., Раделоф Ф.К. Оценка современной динамики пожаров в аридных экосистемах по материалам космической съемки (на примере Черных земель) // Аридные экосистемы. 2010. № 16 (3). С. 5–16 [Dubinin M.Yu., Lushchekina A.A., Radelof F.K. Otsenka sovremennoi dinamiki pozharov v aridnykh ekosistemakh po materialam kosmicheskoi s»emki (na primere Chernykh zemel’) // Aridnye ekosistemy. 2010. № 16 (3). S. 5–16].
 • Дымова Т.В. Особенности восстановления растительного покрова после пожара на песчаных почвах дельты Волги // Юг России: экология, развитие. 2008. № 4. С. 70–75 [Dymova T.V. Osobennosti vosstanovleniya rastitel’nogo pokrova posle pozhara na peschanykh pochvakh del’ty Volgi // Yug Rossii: ekologiya, razvitie. 2008. № 4. S. 70–75].
 • Евсеев В.И. Рациональная система использования пастбищ в сухой и засушливой степи. М.; Куйбышев, 1935. 72 с. [Evseev V.I. Ratsional’naya sistema ispol’zovaniya pastbishch v sukhoi i zasushlivoi stepi. M.; Kuibyshev, 1935. 72 s.].
 • Зданчук В.А., Артамонова А.И. Влияние выжигания на степную растительность и улучшение пастбщных угодий // Сборник «Кормодобывание». Оренбург, 1938. С. 3–20 [Zdanchuk V.A., Artamonova A.I. Vliyanie vyzhiganiya na stepnuyu rastitel’nost’ i uluchshenie pastbishchnykh ugodii // Sbornik «Kormodobyvanie». Orenburg, 1938. S. 3–20].
 • Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий. Карта для высших учебных заведений. М. 1 : 8 000 000 / Под ред. Г.Н. Огуреевой. М., 1999 а. 2 л. [Zony i tipy poyasnosti rastitel’nosti Rossii i sopredel’nykh territorii. Karta dlya vysshikh uchebnykh zavedenii. M. 1 : 8 000 000 / Pod red. G.N. Ogureevoi. M., 1999a. 2 l].
 • Зоны и типы поясности. Пояснительный текст и легенда к карте м. 1 : 8 000 000 / Под ред. Г.Н. Огуреевой. М., 1999б. 64 с. [Zony i tipy poyasnosti. Poyasnitel’nyi tekst i legenda k karte m. 1 : 8 000 000 / Pod red. G.N. Ogureevoi. M., 1999b. 64 s.].
 • Иванов В.В. К вопросу о роли степных пожаров // Бюл. МОИП. Отдел биологический. 1952. Т. 57. № 1. С. 62–69 [Ivanov V.V. K voprosu o roli stepnykh pozharov // Byul. MOIP. Otdel biologicheskii. 1952. T. 57. № 1. S. 62–69].
 • Иванов В.В. Степи западного Казахстана в связи с динамикой их покрова. М.; Л., 1958. 288 с. [Ivanov V.V. Stepi zapadnogo Kazakhstana v svyazi s dinamikoi ikh pokrova. M.; L., 1958. 288 s.].
 • Ильина В.Н. Пирогенное воздействие на растительный покров // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2011. Т. 20. № 2. С. 4–30 [Il’ina V.N. Pirogennoe vozdeistvie na rastitel’nyi pokrov // Samarskaya Luka: problemy regional’noi i global’noi ekologii. 2011. T. 20. № 2. S. 4–30].
 • Кандалова Т.Г. Влияние степных пожаров на настоящие и луговые степи госзаповедника «Хакасский» // Степной бюллетень. 2007. № 23–24. С. 19–24 [Kandalova T.G. Vliyanie stepnykh pozharov na nastoyashchie i lugovye stepi goszapovednika «Khakasskii» // Stepnoi byulleten’. 2007. № 23–24. S. 19–24].
 • Калмыкова О.Г. Факторы, определяющие разнообразие и особенности растительного покрова Буртинской степи // Степи Северной Евразии: Мат-лы IV междунар. симпоз. Оренбург, 2006. С. 333–337 [Kalmykova O.G. Faktory, opredelyayushchie raznoobrazie i osobennosti rastitel’nogo pokrova Burtinskoi stepi // Stepi Severnoi Evrazii: Mat-ly IV mezhdunar. simpoz. Orenburg, 2006. S. 333–337].
 • Комаров Н.Ф. Этапы и факторы эволюции растительного покрова черноземных степей. М., 1951. 328 с. [Komarov N.F. Etapy i faktory evolyutsii rastitel’nogo pokrova chernozemnykh stepei. M., 1951. 328 s.].
 • Кудрявцев А.Ю. Влияние пожаров на экосистемы «Попереченской степи» // Современные концепции экологии биосистем и их роль в решении проблем сохранения природы и природопользования: Мат-лы всерос. науч. школы-конференции, посвященной 115-летию со дня рождения А.А. Уранова. Пенза, 2016. С. 242–244 [Kudryavtsev A.Yu. Vliyanie pozharov na ekosistemy «Poperechenskoi stepi» // Sovremennye kontseptsii ekologii biosistem i ikh rol’ v reshenii problem sokhraneniya prirody i prirodopol’zovaniya: Mat-ly vseros. nauch. shkoly-konf., posvyashchennoi 115-letiyu so dnya rozhdeniya A.A. Uranova. Penza, 2016. S. 242–244].
 • Лавренко Е.М. Некоторые наблюдения над влиянием пожара на растительность северной степи (Попереченская степь Пензенской области) // Ботан. журн. 1950. Т. 35. № 1. С. 77–78 [Lavrenko E.M. Nekotorye nablyudeniya nad vliyaniem pozhara na rastitel’nost’ severnoi stepi (Poperechenskaya step’ Penzenskoi oblasti) // Botan. zhurn. 1950. T. 35. № 1. S. 77–78].
 • Ларин И.В. Предварительные итоги стационарных исследований Центрально-Казахстанского пустынного отряда Ботанического института им. В.Л. Комарова Академии наук СССР // Советская ботаника. 1941. № 1–2. С. 153–161 [Larin I.V. Predvaritel’nye itogi statsionarnykh issledovanii Tsentral’no-Kazakhstanskogo pustynnogo otryada Botanicheskogo instituta im. V.L. Komarova Akademii nauk SSSR // Sovetskaya botanika. 1941. № 1–2. S. 153–161].
 • Лысенко Г.Н. Стабильность степных фитоценоструктур: термодинамический аспект // Степи Северной Евразии: Мат.-лы IV междунар. симпоз. Оренбург, 2006. С. 449–451 [Lysenko G.N. Stabil’nost’ stepnykh fitotsenostruktur: termodinamicheskii aspekt // Stepi Severnoi Evrazii: Mat.-ly IV mezhdunar. simpoz. Orenburg, 2006. S. 449–451].
 • Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Пожары и их влияние на растительность сухих степей // Бот. журн. 2000. Т. 85. № 1. С. 96–103 [Malysheva G.S., Malakhovskii P.D. Pozhary i ikh vliyanie na rastitel’nost’ sukhikh stepei // Bot. zhurn. 2000. T. 85. № 1. S. 96–103].
 • Мирошниченко Ю.М. Влияние выжигания на тырсовые степи в МНР // Бот. журн. 1971. Т. 56. № 6. С. 857–863 [Miroshnichenko Yu.M. Vliyanie vyzhiganiya na tyrsovye stepi v MNR // Bot. zhurn. 1971. T. 56. № 6. S. 857–863].
 • Осичнюк В.В., Істоміна Г.Г. Вплив випалювання на степову рослинність // Украинский ботанический журнал. 1970. Т. 27. № 3. С. 284–290 [Osichnyuk V.V., Іstomіna G.G. Vpliv vipalyuvannya na stepovu roslinnіst’ // Ukrainskii botanicheskii zhurnal. 1970. T. 27. № 3. S. 284–290].
 • Павлейчик В.М. Многолетняя динамика природных пожаров в степных регионах (на примере Оренбургской области) // Вестн. ОГУ. 2016. № 6 (194). С. 74–80 [Pavleichik V.M. Mnogoletnyaya dinamika prirodnykh pozharov v stepnykh regionakh (na primere Orenburgskoi oblasti) // Vestn. OGU. 2016. № 6 (194). S. 74–80].
 • Попова Т.А., Гордеева Т.К. Влияние пожара на растительность участка // Биокомплексные исследования в Казахстане. Ч. 3. Комплексная характеристика основных растительных сообществ пустынных степей Центрального Казахстана. Л., 1976. С. 150–152 [Popova T.A., Gordeeva T.K. Vliyanie pozhara na rastitel’nost’ uchastka // Biokompleksnye issledovaniya v Kazakhstane. Ch. 3. Kompleksnaya kharakteristika osnovnykh rastitel’nykh soobshchestv pustynnykh stepei Tsentral’nogo Kazakhstana. L., 1976. S. 150–152].
 • Родин Л.Е. Выжигание растительности как прием улучшения злаково-полынных пастбищ // Советская ботаника. 1946. № 3. С. 147–162 [Rodin L.E. Vyzhiganie rastitel’nosti kak priem uluchsheniya zlakovo-polynnykh pastbishch //Sovetskaya botanika. 1946. № 3. S.147–162].
 • Родин Л.Е. Пирогенный фактор и растительность аридной зоны // Ботанический журнал. 1981. Т. 66, № 12. С. 1673–1684 [Rodin L.E. Pirogennyi faktor i rastitel’nost’ aridnoi zony // Botanicheskii zhurnal. 1981. T. 66. № 12. S. 1673–1684].
 • Рожанец-Кучеровская С.Е. Очерк растительности Оренбургской губернии. Оренбург, 1926. 16 с. [Rozhanets-Kucherovskaya S.E. Ocherk rastitel’nosti Orenburgskoi gubernii. Orenburg, 1926. 16 s.]
 • Рябинина З.Н. Растительный покров степей Южного Урала (Оренбургская область). Оренбург, 2003. 224 с. [Ryabinina Z.N. Rastitel’nyi pokrov stepei Yuzhnogo Urala (Orenburgskaya oblast’). Orenburg, 2003. 224 s.].
 • Рябинина З.Н., Янтурин С.И., Рябцов С.Н., Абдулина К.Х., Юнусбаев У.Б. Роль степных пожаров в формировании растительного покрова Южного Урала. Уфа, 2010. 219 с. [Ryabinina Z.N., Yanturin S.I., Ryabtsov S.N., Abdulina K.Kh., Yunusbaev U.B. Rol’ stepnykh pozharov v formirovanii rastitel’nogo pokrova Yuzhnogo Urala. Ufa, 2010. 219 s.].
 • Рябинина Н.О. Природные и антропогенные факторы изменчивости динамики биопродуктивности геосистем целинных типчаково-ковыльных степей восточно-донской гряды // Вестн. ВГУ Сер. 11. Естественные науки. 2013. № 2. С. 62–67 [Ryabinina N.O. Prirodnye i antropogennye faktory izmenchivosti dinamiki bioproduktivnosti geosistem tselinnykh tipchakovo-kovyl’nykh stepei vostochno-donskoi gryady // Vestn. VGU Ser. 11. Estestvennye nauki. 2013. № 2. S. 62–67].
 • Рябинина Н.О. Влияние пожаров на степные ландшафты Восточно-Донской гряды // Антропогенная трансформация геопространства: история и современность: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. Волгоград, 2014. С. 41–48 [Ryabinina N.O. Vliyanie pozharov na stepnye landshafty Vostochno-Donskoi gryady // Antropogennaya transformatsiya geoprostranstva: istoriya i sovremennost’: Mat-ly Vseros. nauch.-prakt. konf. Volgograd, 2014. S. 41–48].
 • Рябцов С.Н. К вопросу об истории изучения восстановления степной растительности после пирогенной нагрузки // Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий: Мат-лы II междунар. конф. Оренбург, 2002. С. 106–107. [Ryabtsov S.N. K voprosu ob istorii izucheniya vosstanovleniya stepnoi rastitel’nosti posle pirogennoi nagruzki // Bioraznoobrazie i bioresursy Urala i sopredel’nykh territorii: Mat-ly II mezhdunar. konf. Orenburg, 2002. S. 106–107].
 • Рябцов С.Н. Влияние пирогенной нагрузки на растительный покров степи Южного Предуралья : дис. … канд. биол. наук. Оренбург, 2005. 203 с. [Ryabtsov S.N. Vliyanie pirogennoi nagruzki na rastitel’nyi pokrov stepi Yuzhnogo Predural’ya : dis. … kand. biol. nauk. Orenburg, 2005. 203 s.].
 • Рябцов С.Н. Динамика структуры растительных сообществ под воздействием пала. Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий: Мат.-лы III междунар. науч. конф. Оренбург, 2006. С. 101–103 [Ryabtsov S.N. Dinamika struktury rastitel’nykh soobshchestv pod vozdeistviem pala. Bioraznoobrazie i bioresursy Urala i sopredel’nykh territorii: Mat.-ly III mezhdunar. nauch. konf. Orenburg, 2006. S. 101–103].
 • Рябцов С.Н., Сафонов М.А. Влияние пирогенной нагрузки на растительность степи // Тр. Института биоресурсов и прикладной экологии. 2002. № 2. С. 41–42 [Ryabtsov S.N., Safonov M.A. Vliyanie pirogennoi nagruzki na rastitel’nost’ stepi // Tr. Instituta bioresursov i prikladnoi ekologii. 2002. № 2. S. 41–42].
 • Сафронова И.Н., Юрковская Т.К. Зональные закономерности растительного покрова равнин Европейской России и их отображение на карте // Ботан. журн. 2015. Т. 100. № 11. С. 1121–1142 [Safronova I.N., Yurkovskaya T.K. Zonal’nye zakonomernosti rastitel’nogo pokrova ravnin Evropeiskoi Rossii i ikh otobrazhenie na karte // Botan. zhurn. 2015. T. 100. № 11. S. 1121–1142].
 • Скользнева Л.Н., Скользнев Н.Я. Некоторые вопросы охраны степных экосистем // Степи Северной Евразии. Эталонные степные ландшафты: проблемы охраны, экологической реставрации и использования. Мат-лы III междунар. симпоз. Оренбург, 2003. С. 479–482 [Skol’zneva L.N., Skol’znev N.Ya. Nekotorye voprosy okhrany stepnykh ekosistem // Stepi Severnoi Evrazii. Etalonnye stepnye landshafty: problemy okhrany, ekologicheskoi restavratsii i ispol’zovaniya. Mat-ly III mezhdunar. simpoz. Orenburg, 2003. S. 479–482].
 • Тереножкин И.И. О влиянии пожаров на растительность полупустыни // Природа. 1936. № 9. С. 45–59 [Terenozhkin I.I. O vliyanii pozharov na rastitel’nost’ polupustyni // Priroda. 1936. № 9. S. 45–59].
 • Ткачук Т.Е. Динамика площадей степных пожаров на юге Даурии в первом десятилетии XXI века // Ученые записки Забайкальского государственного университета. 2015. № 1 (60). С. 72–79 [Tkachuk T.E. Dinamika ploshchadei stepnykh pozharov na yuge Daurii v pervom desyatiletii XXI veka // Uchenye zapiski Zabaikal’skogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 1 (60). S. 72–79].
 • Ткачук Т.Е., Денисова Ю.Ю. Влияние экспериментального выжигания на структуру степных фитоценозов на юге Даурии // Степи Северной Евразии. Мат-лы VII междунар. симпозиума. Оренбург, 2015. С. 847–849 [Tkachuk T.E., Denisova Yu.Yu. Vliyanie eksperimental’nogo vyzhiganiya na strukturu stepnykh fitotsenozov na yuge Daurii // Stepi Severnoi Evrazii. Mat-ly VII mezhdunar. simpoziuma. Orenburg, 2015. S. 847–849].
 • Ткачук Т.Е., Зябликова М.С. К изучению пирогенной динамики степной растительности Южной Даурии // Ботанические исследования в Даурском заповеднике. 2007. Вып. 4. С. 235–246 [Tkachuk T.E., Zyablikova M.S. K izucheniyu pirogennoi dinamiki stepnoi rastitel’nosti Yuzhnoi Daurii // Botanicheskie issledovaniya v Daurskom zapovednike. 2007. Vyp. 4. S. 235–246].
 • Тимошенков В.А., Тимошенкова В.В. Пожары в Хомутовской степи: причины, информация, последствия // Степной бюллетень. 2007. № 23–24. С. 27–30 [Timoshenkov V.A., Timoshenkova V.V. Pozhary v Khomutovskoi stepi: prichiny, informatsiya, posledstviya // Stepnoi byulleten’. 2007. № 23–24. S. 27–30].
 • Титлянова А.А., Самбуу А.Д. Сукцессии в травяных экосистемах. Новосибирск, 2016. 191 с. [Titlyanova A.A., Sambuu A.D. Suktsessii v travyanykh ekosistemakh. Novosibirsk, 2016. 191 s.].
 • Федюнькин Д.Ф. Влияние мертвых растительных остатков и степных пожаров на развитие растительности лесостепного Зауралья // Изв. естественно-научного института при Молотовском государственном университете имени А.М. Горького. 1953. Т. 13. № 7. С. 621–639 [Fedyun’kin D.F. Vliyanie mertvykh rastitel’nykh ostatkov i stepnykh pozharov na razvitie rastitel’nosti lesostepnogo Zaural’ya // Izv. estestvenno-nauchnogo instituta pri Molotovskom gosudarstvennom universitete imeni A.M. Gor’kogo. 1953. T. 13. № 7. S. 621–639].
 • Шалыт М.С., Калмыкова А.А. Степные пожары и их влияние на растительность // Ботан. журн. 1935. Т. 20. № 1. С. 101–110 [Shalyt M.S., Kalmykova A.A. Stepnye pozhary i ikh vliyanie na rastitel’nost’ // Botan. zhurn. 1935. T. 20. № 1. S. 101–110].
 • Юнусбаев У.Б., Абдулина К.Х. Влияние разных сроков пала на отрастание надземной фитомассы степей Башкирского Зауралья // Экология. 2010. № 1. C. 63–65 [Yunusbaev U.B., Abdulina K.Kh. Vliyanie raznykh srokov pala na otrastanie nadzemnoi fitomassy stepei Bashkirskogo Zaural’ya // Ekologiya. 2010. № 1. C. 63–65].
 • Юнусбаев У.Б., Абдулина К.Х., Янтурин С.И. Роль пожаров в формировании надземной фитомассы степных пастбищ Зауралья республики Башкортостан // Аграрная Россия. 2007. № 5. С. 24–25 [Yunusbaev U.B., Abdulina K.Kh., Yanturin S.I. Rol’ pozharov v formirovanii nadzemnoi fitomassy stepnykh pastbishch Zaural’ya respubliki Bashkortostan // Agrarnaya Rossiya. 2007. № 5. S. 24–25].
 • Allan G.E., Phillips N.R., Hookey P. Learning lessons from an exceptional period of fires in Central Australia: 1999 to 2002 / «Proceedings of the 3rd International Wildland Fire Conference». Sydney, 2003. P. 163. (CD-ROM).
 • Antonsen H., Olsson P.A. Relative importance of burning, mowing and species translocation in the restoration of a former boreal hayfield: responses of plant diversity and the microbial community // Journal of Applied Ecology. 2005. Vol. 42. P. 337–347.
 • Augustine D.J., Derner J.D., Milchunas D.G. Prescribed fire, grazing, and herbaceous plant production in shortgrass steppe // Rangeland Ecology & Management. 2010. Vol. 63. P. 317–323.
 • Augustine D.J., Milchunas, D.G. Vegetation responses to prescribed burning of grazed shortgrass steppe // Rangeland Ecology & Management. 2009. Vol. 62. P. 89–97.
 • Bates J.D., Boyd C.S., Davies K.W. Longer-term post-fire succession on Wyoming big sagebrush steppe // International Journal of Wildland Fire. 2020. Vol. 29. № 3. P. 229–239.
 • Bates J.D., Rhodes E., Davies K., Sharp R. Grazing after fire in the sagebrush steppe // Rangeland Ecology and Management. 2009. Vol. 62. Р. 98–110.
 • Chambers J.C., Beck J.L., Bradford J.B. et al. 2017. Science framework for conservation and restoration of the sagebrush biome: Linking the Department of the Interior’s Integrated Rangeland Fire Management Strategy to long-term strategic conservation actions. Part 1. Science basis and applications. RMRSGTR-360. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 213 p.
 • Davies K.W., Bates J.D. Short-Term Effects of Burning Wyoming Big Sagebrush Steppe in Southeast Oregon // Rangeland Ecology & Management. 2007. Vol. 60 (5). P. 515–522 (DOI: 10.2458/azu_jrm_v60i5_davies).
 • Davies K.W., Gearhart A., Boyd C.S., Bates J.D. Fall and spring grazing influence fire ignitability and initial spread in shrub steppe communities // International Journal of Wildland Fire. 2017. Vol. 26. P. 485–490 (DOI: 10.1071/WF17065).
 • Deák B., Valkó O., Végvári Zs., Hartel T., Kapocsi I. Grassland fires in Hungary – experiences of nature conservationists on the effects of fire on biodiversity // Applied Ecology and Environmental Research. 2014. Vol. 12 (1). P. 267–28 (DOI: 10.15666/aeer/1201_267283).
 • Dufek N.A., Augustine D.J., Blumenthal D.M., Kray J.A., Derner J.D. Dormant-Season Fire Inhibits Sixweeks Fescue and Enhances Forage Production in Shortgrass Steppe // Fire Ecology. 2018. Vol. 14 . N 1. P. 33–49 (DOI: 10.4996/fireecology.140132048).
 • Dusaeva G.Kh., Kalmykova O.G., Dusaeva N.V. Fire influence on dynamics of above-ground phytomass in steppe plant communities in the Burtinskaya Steppe (Orenburg State Nature Reserve, Russia) // Nature Conservation Research. 2019. Vol. 4 (Suppl.1). P. 78–92 (https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2019.050).
 • Erkovan Ş., Koç A., Güllap M.K., Erkovan H.İ., Bilen S. The effect of fire on the vegetation and soil properties of ungrazed shortgrass steppe rangeland of the Eastern Anatolia region of Turkey // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2016. N 40. Р. 290–299.
 • Fuhlendorf S.D., Engle D.M. Restoring hetero-geneity on rangelands: ecosystem management based on evolutionary grazing patterns // Bioscience. 2001. Vol. 51. P. 625–632 (DOI: 10.1641/0006-3568(2001)051[0625:RHOREM]2.0.CO;2).
 • Gullap M.K., Erkovan S., Erkovan H.I., Koc A. Effects of fire on litter, forage dry matter production, and forage quality in steppe vegetation of Eastern Anatolia, Turkey // J. Agricultural Science and Technology. 2018. Vol. 20. N 1. P. 61–70.
 • Hansson M., Fogelfors H. Management of a semi-natural grassland; results from a 15-year-old experiment in southern Sweden // J. Vegetation Science. 2000. Vol. 11. P. 31–38 (DOI: 10.2307/3236772).
 • Kertész M, Aszalós R, Lengyel A, Ónodi G. Synergistic effects of the components of global change: Increased vegetation dynamics in open, forest-steppe grasslands driven by wildfires and year-to-year precipitation differences. PLoS ONE Vol. 2017. 12(11). e0188260 (DOI: 10.1371/journal.pone.0188260).
 • Mata-Gonzáleza R., Reed-Dustin C.M., Rodhouse T.J. Contrasting effects of long-term fire on sagebrush steppe shrubs mediated by topography and plant community // Rangeland Ecology & Management. 2018. Vol. 71. N 3. P. 336–344.
 • Pereira P., Cerdà A., Lopez A.J., Zavala L.M., MataixSolera J., Arcenegui V., Misiune L., Keesstra S., Novara A. Vegetation recovery after a grassland fire in Lithuania. The effects of fire severity, slope position and aspect // Land Degradation and Development. 2015. Vol. 27. Р. 1523–1534 (DOI: 10.1002/ldr.2498).
 • Ruprecht E., Enyedi M.Z., Szabo A., Fenesi A. Biomass removal by clipping and raking vs burning for the restoration of abandoned Stipa-dominated European steppe-like grassland // Applied Vegetation Science. 2016. Vol. 19. P. 78–88 (DOI: 10.1111/avsc.12199).
 • Teetzmann F. Ueber den Steppenbrand in den Taurischen steppen //Beitr. z. Kenntn. d. Russ. Reiches. 1845. N 11. P. 43–46.
 • Twidwell D., Rogers W.E., McMahon E.A., Thomas B.R., Kreuter U.P., Blankenship T.L. Prescribed extreme fire effects on richness and invasion in coastal Prairie // Invasive Plant Science and Management. 2012. Vol. 5. P. 330–340 (DOI: 10.1614/IPSM-D-12-00017.1).
 • Valkó O., Deák B., Magura T., Török P., Kelemen A., Tóth K., Horváth R., Nagy D.D., Debnár Z., Zsigrai G., Kapocsi I., Tóthmérész B. Supporting biodiversity by prescribed burning in grasslands — a multi-taxa approach // Science of The Total Environment. 2016. Vol. 572. P. 1377-1384 (DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.01.184).
 • Valkó O., Kelemen A., Miglécz T., Török P., Deák B., Tóth K., Tóth J.P., Tóthmérész B. Litter removal does not compensate detrimental fire effects on biodiversity in regularly burned semi-natural grasslands // Science of The Total Environment. 2017. Vol. 622–623. P. 783–789 (DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.356).
 • Weddell B.J. Fire in Steppe Vegetation of the Northern Intermountain Region // Technical bulletin / Idaho Bureau of Land Management. 2001. № 01–14. https://www.researchgate.net/profile/Bertie_Weddell/publication/238592411_Fire_in_Steppe_Vegetation_of_the_Northern_Intermountain_Region/links/53e90a9c0cf28f342f3e60c8/Fire-in-Steppe-Vegetation-of-the-Northern-Intermountain-Region.pdf
 • Winter S.L. Allred B.W., Hickman K.R., Fuhlendorf S.D. Tallgrass prairie vegetation response to spring fires and bison grazing // The Southwestern Naturalist. 2015. Vol. 60. N 1. P. 30–35 (DOI: 10.1894/FMO-19.1).

Список литературы

 • Анилова Л.В., Шорина Т.С., Пятина Е.В. К вопросу о влиянии пирогенного фактора на растительный покров степей Оренбургского Предуралья // Вестн. ОГУ. 2011. № 12 (134). С. 19–20 [Anilova L.V., Shorina T.S., Pyatina E.V. K voprosu o vliyanii pirogennogo faktora na rastitel’nyi pokrov stepei Orenburgskogo Predural’ya // Vestn. OGU. 2011. № 12 (134). S. 19–20].
 • Бегучев П.П. Влияние выжигания на растительность залежных угодий // Тр. Саратовской обл. оп. станции по животноводству. 1939. Вып. 1. С. 213–222 [Beguchev P.P. Vliyanie vyzhiganiya na rastitel’nost’ zalezhnykh ugodii // Tr. Saratovskoi obl. op. stantsii po zhivotnovodstvu. 1939. Vyp. 1. S. 213–222].
 • Борисова И.В., Гордеева Т.К. Влияние пожара на растительность участка / Биокомплексные исследования в Казахстане. Ч. 3. Комплексная характеристика основных растительных сообществ пустынных степей Центрального Казахстана. Л., 1976. С. 86–89 [Borisova I.V., Gordeeva T.K. Vliyanie pozhara na rastitel’nost’ uchastka // v kn.: Biokompleksnye issledovaniya v Kazakhstane. Ch. 3. Kompleksnaya kharakteristika osnovnykh rastitel’nykh soobshchestv pustynnykh stepei Tsentral’nogo Kazakhstana. L., 1976. S. 86–89].
 • Борисова И.В., Попова Т.А. Динамика численности и возрастного состава ценопопуляций дерновинных злаков в пустынных степях Центрального Казахстана // Ботанический журнал. 1972. Т. 57. № 7. С. 779–793 [Borisova I.V., Popova T.A. Dinamika chislennosti i vozrastnogo sostava tsenopopulyatsii dernovinnykh zlakov v pustynnykh stepyakh Tsentral’nogo Kazakhstana // Botanicheskii zhurnal. 1972. T. 57. № 7. S. 779–793].
 • Буйволов Ю.А. Быкова Е.П., Гавриленко В.С., Грибков А.В., Баженов Ю.А., Бородин А.П., Горошко О.А., Кирилюк В.Е., Корсун О.В., Крейндлин М.Л., Куксин Г.В., Рябинина З.Н. Анализ отечественного и зарубежного опыта управления пожарами в степях и связанных с ними экосистемах, в частности, в условиях ООПТ. М., 2013. 140 с. [Buivolov Yu.A. Bykova E.P., Gavrilenko V.S., Gribkov A.V., Bazhenov Yu.A., Borodin A.P., Goroshko O.A., Kirilyuk V.E., Korsun O.V., Kreindlin M.L., Kuksin G.V., Ryabinina Z.N. Analiz otechestvennogo i zarubezhnogo opyta upravleniya pozharami v stepyakh i svyazannykh s nimi ekosistemakh, v chastnosti, v usloviyakh OOPT. M., 2013. 140 s.].
 • Веденьков Е.П. О роли пирогенного фактора в динамике растительности степи «Аскания-Нова» // Тр. междунар. конф. “Rezumatele lucrarilor Simpozionului jubilar “Reservatia naturala «Codrii». (19–20 sept. 1996). Lozova, 1996. C. 185–188 [Veden’kov E.P. O roli pirogennogo faktora v dinamike rastitel’nosti stepi «Askaniya-Nova» // Tr. mezhdunar. konf. “Rezumatele lucrarilor Simpozionului jubilar “Reservatia naturala «Codrii». (19–20 sept. 1996). Lozova, 1996. C. 185–188].
 • Гавриленко В.С. Степной пожар в биосферном заповеднике «Аскания-Нова» имени Ф.Э. Фальц-Фейна // Степной бюллетень. 2005. № 19. C. 26–27 [Gavrilenko V.S. Stepnoi pozhar v biosfernom zapovednike «Askaniya-Nova» imeni F.E. Fal’ts-Feina // Stepnoi byulleten’. 2005. № 19. C. 26–27].
 • Гофман О.П. Возрастная структура Festuca valesiaca s.l. (Poaceae) при влиянии пирогенного и пасквального факторов в Биосферном заповеднике «Аскания-Нова» // Мат.-лы VII международного симпозиума «Степи Северной Евразии». Оренбург, 2015. С. 270–272 [Gofman O.P. Vozrastnaya struktura Festuca valesiaca s.l. (Poaceae) pri vliyanii pirogennogo i paskval’nogo faktorov v Biosfernom zapovednike «Askaniya-Nova» // Mat.-ly VII mezhdunarodnogo simpoziuma «Stepi Severnoi Evrazii». Orenburg, 2015. S. 270–272].
 • Данилов В.И., Недосекина Т.В., Сарычева Л.А., Цуриков М.Н., Архарова О.В., Недосекин В.Ю. Влияние различных регуляционных режимов на степные сообщества заповедника «Галичья гора» // Мат.-лы Междунар. научно-практической конференции, посвященной 70-летию Центрально-Черноземного заповедника. Тула, 2005. С. 68–70 [Danilov V.I., Nedosekina T.V., Sarycheva L.A., Tsurikov M.N., Arkharova O.V., Nedosekin V.Yu. Vliyanie razlichnykh regulyatsionnykh rezhimov na stepnye soobshchestva zapovednika «Galich’ya gora» // Mat.-ly Mezhdunar. nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 70-letiyu Tsentral’no-Chernozemnogo zapovednika. Tula, 2005. S. 68–70].
 • Данилов С.И. Пал в Забайкальских степях и его влияние на растительность // Вестн. Дальневосточного филиала. Академии наук СССР. 1936. № 21. С. 63–81 [Danilov S.I. Pal v Zabaikal’skikh stepyakh i ego vliyanie na rastitel’nost’ // Vestn. Dal’nevostochnogo filiala. Akademii nauk SSSR. 1936. № 21. S. 63–81].
 • Дапылдай А.Б. Динамика видового состава под влиянием пирогенного фактора в луговой степи Центрально-Тувинской котловины // Мат-лы молодежн. науч. конф. с междунар. участием «Природные системы и экономика приграничных территорий Тувы и Монголии: фундаментальные проблемы, перспективы рационального использования». Кызыл, 2012. С. 116–117 [Dapyldai A.B. Dinamika vidovogo sostava pod vliyaniem pirogennogo faktora v lugovoi stepi Tsentral’no-Tuvinskoi kotloviny // Mat-ly molodezhn. nauch. konf. s mezhdunar. uchastiem «Prirodnye sistemy i ekonomika prigranichnykh territorii Tuvy i Mongolii: fundamental’nye problemy, perspektivy ratsional’nogo ispol’zovaniya». Kyzyl, 2012. S. 116–117].
 • Дубинин М.Ю., Лущекина A.A., Раделоф Ф.К. Оценка современной динамики пожаров в аридных экосистемах по материалам космической съемки (на примере Черных земель) // Аридные экосистемы. 2010. № 16 (3). С. 5–16 [Dubinin M.Yu., Lushchekina A.A., Radelof F.K. Otsenka sovremennoi dinamiki pozharov v aridnykh ekosistemakh po materialam kosmicheskoi s»emki (na primere Chernykh zemel’) // Aridnye ekosistemy. 2010. № 16 (3). S. 5–16].
 • Дымова Т.В. Особенности восстановления растительного покрова после пожара на песчаных почвах дельты Волги // Юг России: экология, развитие. 2008. № 4. С. 70–75 [Dymova T.V. Osobennosti vosstanovleniya rastitel’nogo pokrova posle pozhara na peschanykh pochvakh del’ty Volgi // Yug Rossii: ekologiya, razvitie. 2008. № 4. S. 70–75].
 • Евсеев В.И. Рациональная система использования пастбищ в сухой и засушливой степи. М.; Куйбышев, 1935. 72 с. [Evseev V.I. Ratsional’naya sistema ispol’zovaniya pastbishch v sukhoi i zasushlivoi stepi. M.; Kuibyshev, 1935. 72 s.].
 • Зданчук В.А., Артамонова А.И. Влияние выжигания на степную растительность и улучшение пастбщных угодий // Сборник «Кормодобывание». Оренбург, 1938. С. 3–20 [Zdanchuk V.A., Artamonova A.I. Vliyanie vyzhiganiya na stepnuyu rastitel’nost’ i uluchshenie pastbishchnykh ugodii // Sbornik «Kormodobyvanie». Orenburg, 1938. S. 3–20].
 • Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий. Карта для высших учебных заведений. М. 1 : 8 000 000 / Под ред. Г.Н. Огуреевой. М., 1999 а. 2 л. [Zony i tipy poyasnosti rastitel’nosti Rossii i sopredel’nykh territorii. Karta dlya vysshikh uchebnykh zavedenii. M. 1 : 8 000 000 / Pod red. G.N. Ogureevoi. M., 1999a. 2 l].
 • Зоны и типы поясности. Пояснительный текст и легенда к карте м. 1 : 8 000 000 / Под ред. Г.Н. Огуреевой. М., 1999б. 64 с. [Zony i tipy poyasnosti. Poyasnitel’nyi tekst i legenda k karte m. 1 : 8 000 000 / Pod red. G.N. Ogureevoi. M., 1999b. 64 s.].
 • Иванов В.В. К вопросу о роли степных пожаров // Бюл. МОИП. Отдел биологический. 1952. Т. 57. № 1. С. 62–69 [Ivanov V.V. K voprosu o roli stepnykh pozharov // Byul. MOIP. Otdel biologicheskii. 1952. T. 57. № 1. S. 62–69].
 • Иванов В.В. Степи западного Казахстана в связи с динамикой их покрова. М.; Л., 1958. 288 с. [Ivanov V.V. Stepi zapadnogo Kazakhstana v svyazi s dinamikoi ikh pokrova. M.; L., 1958. 288 s.].
 • Ильина В.Н. Пирогенное воздействие на растительный покров // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2011. Т. 20. № 2. С. 4–30 [Il’ina V.N. Pirogennoe vozdeistvie na rastitel’nyi pokrov // Samarskaya Luka: problemy regional’noi i global’noi ekologii. 2011. T. 20. № 2. S. 4–30].
 • Кандалова Т.Г. Влияние степных пожаров на настоящие и луговые степи госзаповедника «Хакасский» // Степной бюллетень. 2007. № 23–24. С. 19–24 [Kandalova T.G. Vliyanie stepnykh pozharov na nastoyashchie i lugovye stepi goszapovednika «Khakasskii» // Stepnoi byulleten’. 2007. № 23–24. S. 19–24].
 • Калмыкова О.Г. Факторы, определяющие разнообразие и особенности растительного покрова Буртинской степи // Степи Северной Евразии: Мат-лы IV междунар. симпоз. Оренбург, 2006. С. 333–337 [Kalmykova O.G. Faktory, opredelyayushchie raznoobrazie i osobennosti rastitel’nogo pokrova Burtinskoi stepi // Stepi Severnoi Evrazii: Mat-ly IV mezhdunar. simpoz. Orenburg, 2006. S. 333–337].
 • Комаров Н.Ф. Этапы и факторы эволюции растительного покрова черноземных степей. М., 1951. 328 с. [Komarov N.F. Etapy i faktory evolyutsii rastitel’nogo pokrova chernozemnykh stepei. M., 1951. 328 s.].
 • Кудрявцев А.Ю. Влияние пожаров на экосистемы «Попереченской степи» // Современные концепции экологии биосистем и их роль в решении проблем сохранения природы и природопользования: Мат-лы всерос. науч. школы-конференции, посвященной 115-летию со дня рождения А.А. Уранова. Пенза, 2016. С. 242–244 [Kudryavtsev A.Yu. Vliyanie pozharov na ekosistemy «Poperechenskoi stepi» // Sovremennye kontseptsii ekologii biosistem i ikh rol’ v reshenii problem sokhraneniya prirody i prirodopol’zovaniya: Mat-ly vseros. nauch. shkoly-konf., posvyashchennoi 115-letiyu so dnya rozhdeniya A.A. Uranova. Penza, 2016. S. 242–244].
 • Лавренко Е.М. Некоторые наблюдения над влиянием пожара на растительность северной степи (Попереченская степь Пензенской области) // Ботан. журн. 1950. Т. 35. № 1. С. 77–78 [Lavrenko E.M. Nekotorye nablyudeniya nad vliyaniem pozhara na rastitel’nost’ severnoi stepi (Poperechenskaya step’ Penzenskoi oblasti) // Botan. zhurn. 1950. T. 35. № 1. S. 77–78].
 • Ларин И.В. Предварительные итоги стационарных исследований Центрально-Казахстанского пустынного отряда Ботанического института им. В.Л. Комарова Академии наук СССР // Советская ботаника. 1941. № 1–2. С. 153–161 [Larin I.V. Predvaritel’nye itogi statsionarnykh issledovanii Tsentral’no-Kazakhstanskogo pustynnogo otryada Botanicheskogo instituta im. V.L. Komarova Akademii nauk SSSR // Sovetskaya botanika. 1941. № 1–2. S. 153–161].
 • Лысенко Г.Н. Стабильность степных фитоценоструктур: термодинамический аспект // Степи Северной Евразии: Мат.-лы IV междунар. симпоз. Оренбург, 2006. С. 449–451 [Lysenko G.N. Stabil’nost’ stepnykh fitotsenostruktur: termodinamicheskii aspekt // Stepi Severnoi Evrazii: Mat.-ly IV mezhdunar. simpoz. Orenburg, 2006. S. 449–451].
 • Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Пожары и их влияние на растительность сухих степей // Бот. журн. 2000. Т. 85. № 1. С. 96–103 [Malysheva G.S., Malakhovskii P.D. Pozhary i ikh vliyanie na rastitel’nost’ sukhikh stepei // Bot. zhurn. 2000. T. 85. № 1. S. 96–103].
 • Мирошниченко Ю.М. Влияние выжигания на тырсовые степи в МНР // Бот. журн. 1971. Т. 56. № 6. С. 857–863 [Miroshnichenko Yu.M. Vliyanie vyzhiganiya na tyrsovye stepi v MNR // Bot. zhurn. 1971. T. 56. № 6. S. 857–863].
 • Осичнюк В.В., Істоміна Г.Г. Вплив випалювання на степову рослинність // Украинский ботанический журнал. 1970. Т. 27. № 3. С. 284–290 [Osichnyuk V.V., Іstomіna G.G. Vpliv vipalyuvannya na stepovu roslinnіst’ // Ukrainskii botanicheskii zhurnal. 1970. T. 27. № 3. S. 284–290].
 • Павлейчик В.М. Многолетняя динамика природных пожаров в степных регионах (на примере Оренбургской области) // Вестн. ОГУ. 2016. № 6 (194). С. 74–80 [Pavleichik V.M. Mnogoletnyaya dinamika prirodnykh pozharov v stepnykh regionakh (na primere Orenburgskoi oblasti) // Vestn. OGU. 2016. № 6 (194). S. 74–80].
 • Попова Т.А., Гордеева Т.К. Влияние пожара на растительность участка // Биокомплексные исследования в Казахстане. Ч. 3. Комплексная характеристика основных растительных сообществ пустынных степей Центрального Казахстана. Л., 1976. С. 150–152 [Popova T.A., Gordeeva T.K. Vliyanie pozhara na rastitel’nost’ uchastka // Biokompleksnye issledovaniya v Kazakhstane. Ch. 3. Kompleksnaya kharakteristika osnovnykh rastitel’nykh soobshchestv pustynnykh stepei Tsentral’nogo Kazakhstana. L., 1976. S. 150–152].
 • Родин Л.Е. Выжигание растительности как прием улучшения злаково-полынных пастбищ // Советская ботаника. 1946. № 3. С. 147–162 [Rodin L.E. Vyzhiganie rastitel’nosti kak priem uluchsheniya zlakovo-polynnykh pastbishch //Sovetskaya botanika. 1946. № 3. S.147–162].
 • Родин Л.Е. Пирогенный фактор и растительность аридной зоны // Ботанический журнал. 1981. Т. 66, № 12. С. 1673–1684 [Rodin L.E. Pirogennyi faktor i rastitel’nost’ aridnoi zony // Botanicheskii zhurnal. 1981. T. 66. № 12. S. 1673–1684].
 • Рожанец-Кучеровская С.Е. Очерк растительности Оренбургской губернии. Оренбург, 1926. 16 с. [Rozhanets-Kucherovskaya S.E. Ocherk rastitel’nosti Orenburgskoi gubernii. Orenburg, 1926. 16 s.]
 • Рябинина З.Н. Растительный покров степей Южного Урала (Оренбургская область). Оренбург, 2003. 224 с. [Ryabinina Z.N. Rastitel’nyi pokrov stepei Yuzhnogo Urala (Orenburgskaya oblast’). Orenburg, 2003. 224 s.].
 • Рябинина З.Н., Янтурин С.И., Рябцов С.Н., Абдулина К.Х., Юнусбаев У.Б. Роль степных пожаров в формировании растительного покрова Южного Урала. Уфа, 2010. 219 с. [Ryabinina Z.N., Yanturin S.I., Ryabtsov S.N., Abdulina K.Kh., Yunusbaev U.B. Rol’ stepnykh pozharov v formirovanii rastitel’nogo pokrova Yuzhnogo Urala. Ufa, 2010. 219 s.].
 • Рябинина Н.О. Природные и антропогенные факторы изменчивости динамики биопродуктивности геосистем целинных типчаково-ковыльных степей восточно-донской гряды // Вестн. ВГУ Сер. 11. Естественные науки. 2013. № 2. С. 62–67 [Ryabinina N.O. Prirodnye i antropogennye faktory izmenchivosti dinamiki bioproduktivnosti geosistem tselinnykh tipchakovo-kovyl’nykh stepei vostochno-donskoi gryady // Vestn. VGU Ser. 11. Estestvennye nauki. 2013. № 2. S. 62–67].
 • Рябинина Н.О. Влияние пожаров на степные ландшафты Восточно-Донской гряды // Антропогенная трансформация геопространства: история и современность: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. Волгоград, 2014. С. 41–48 [Ryabinina N.O. Vliyanie pozharov na stepnye landshafty Vostochno-Donskoi gryady // Antropogennaya transformatsiya geoprostranstva: istoriya i sovremennost’: Mat-ly Vseros. nauch.-prakt. konf. Volgograd, 2014. S. 41–48].
 • Рябцов С.Н. К вопросу об истории изучения восстановления степной растительности после пирогенной нагрузки // Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий: Мат-лы II междунар. конф. Оренбург, 2002. С. 106–107. [Ryabtsov S.N. K voprosu ob istorii izucheniya vosstanovleniya stepnoi rastitel’nosti posle pirogennoi nagruzki // Bioraznoobrazie i bioresursy Urala i sopredel’nykh territorii: Mat-ly II mezhdunar. konf. Orenburg, 2002. S. 106–107].
 • Рябцов С.Н. Влияние пирогенной нагрузки на растительный покров степи Южного Предуралья : дис. … канд. биол. наук. Оренбург, 2005. 203 с. [Ryabtsov S.N. Vliyanie pirogennoi nagruzki na rastitel’nyi pokrov stepi Yuzhnogo Predural’ya : dis. … kand. biol. nauk. Orenburg, 2005. 203 s.].
 • Рябцов С.Н. Динамика структуры растительных сообществ под воздействием пала. Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий: Мат.-лы III междунар. науч. конф. Оренбург, 2006. С. 101–103 [Ryabtsov S.N. Dinamika struktury rastitel’nykh soobshchestv pod vozdeistviem pala. Bioraznoobrazie i bioresursy Urala i sopredel’nykh territorii: Mat.-ly III mezhdunar. nauch. konf. Orenburg, 2006. S. 101–103].
 • Рябцов С.Н., Сафонов М.А. Влияние пирогенной нагрузки на растительность степи // Тр. Института биоресурсов и прикладной экологии. 2002. № 2. С. 41–42 [Ryabtsov S.N., Safonov M.A. Vliyanie pirogennoi nagruzki na rastitel’nost’ stepi // Tr. Instituta bioresursov i prikladnoi ekologii. 2002. № 2. S. 41–42].
 • Сафронова И.Н., Юрковская Т.К. Зональные закономерности растительного покрова равнин Европейской России и их отображение на карте // Ботан. журн. 2015. Т. 100. № 11. С. 1121–1142 [Safronova I.N., Yurkovskaya T.K. Zonal’nye zakonomernosti rastitel’nogo pokrova ravnin Evropeiskoi Rossii i ikh otobrazhenie na karte // Botan. zhurn. 2015. T. 100. № 11. S. 1121–1142].
 • Скользнева Л.Н., Скользнев Н.Я. Некоторые вопросы охраны степных экосистем // Степи Северной Евразии. Эталонные степные ландшафты: проблемы охраны, экологической реставрации и использования. Мат-лы III междунар. симпоз. Оренбург, 2003. С. 479–482 [Skol’zneva L.N., Skol’znev N.Ya. Nekotorye voprosy okhrany stepnykh ekosistem // Stepi Severnoi Evrazii. Etalonnye stepnye landshafty: problemy okhrany, ekologicheskoi restavratsii i ispol’zovaniya. Mat-ly III mezhdunar. simpoz. Orenburg, 2003. S. 479–482].
 • Тереножкин И.И. О влиянии пожаров на растительность полупустыни // Природа. 1936. № 9. С. 45–59 [Terenozhkin I.I. O vliyanii pozharov na rastitel’nost’ polupustyni // Priroda. 1936. № 9. S. 45–59].
 • Ткачук Т.Е. Динамика площадей степных пожаров на юге Даурии в первом десятилетии XXI века // Ученые записки Забайкальского государственного университета. 2015. № 1 (60). С. 72–79 [Tkachuk T.E. Dinamika ploshchadei stepnykh pozharov na yuge Daurii v pervom desyatiletii XXI veka // Uchenye zapiski Zabaikal’skogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 1 (60). S. 72–79].
 • Ткачук Т.Е., Денисова Ю.Ю. Влияние экспериментального выжигания на структуру степных фитоценозов на юге Даурии // Степи Северной Евразии. Мат-лы VII междунар. симпозиума. Оренбург, 2015. С. 847–849 [Tkachuk T.E., Denisova Yu.Yu. Vliyanie eksperimental’nogo vyzhiganiya na strukturu stepnykh fitotsenozov na yuge Daurii // Stepi Severnoi Evrazii. Mat-ly VII mezhdunar. simpoziuma. Orenburg, 2015. S. 847–849].
 • Ткачук Т.Е., Зябликова М.С. К изучению пирогенной динамики степной растительности Южной Даурии // Ботанические исследования в Даурском заповеднике. 2007. Вып. 4. С. 235–246 [Tkachuk T.E., Zyablikova M.S. K izucheniyu pirogennoi dinamiki stepnoi rastitel’nosti Yuzhnoi Daurii // Botanicheskie issledovaniya v Daurskom zapovednike. 2007. Vyp. 4. S. 235–246].
 • Тимошенков В.А., Тимошенкова В.В. Пожары в Хомутовской степи: причины, информация, последствия // Степной бюллетень. 2007. № 23–24. С. 27–30 [Timoshenkov V.A., Timoshenkova V.V. Pozhary v Khomutovskoi stepi: prichiny, informatsiya, posledstviya // Stepnoi byulleten’. 2007. № 23–24. S. 27–30].
 • Титлянова А.А., Самбуу А.Д. Сукцессии в травяных экосистемах. Новосибирск, 2016. 191 с. [Titlyanova A.A., Sambuu A.D. Suktsessii v travyanykh ekosistemakh. Novosibirsk, 2016. 191 s.].
 • Федюнькин Д.Ф. Влияние мертвых растительных остатков и степных пожаров на развитие растительности лесостепного Зауралья // Изв. естественно-научного института при Молотовском государственном университете имени А.М. Горького. 1953. Т. 13. № 7. С. 621–639 [Fedyun’kin D.F. Vliyanie mertvykh rastitel’nykh ostatkov i stepnykh pozharov na razvitie rastitel’nosti lesostepnogo Zaural’ya // Izv. estestvenno-nauchnogo instituta pri Molotovskom gosudarstvennom universitete imeni A.M. Gor’kogo. 1953. T. 13. № 7. S. 621–639].
 • Шалыт М.С., Калмыкова А.А. Степные пожары и их влияние на растительность // Ботан. журн. 1935. Т. 20. № 1. С. 101–110 [Shalyt M.S., Kalmykova A.A. Stepnye pozhary i ikh vliyanie na rastitel’nost’ // Botan. zhurn. 1935. T. 20. № 1. S. 101–110].
 • Юнусбаев У.Б., Абдулина К.Х. Влияние разных сроков пала на отрастание надземной фитомассы степей Башкирского Зауралья // Экология. 2010. № 1. C. 63–65 [Yunusbaev U.B., Abdulina K.Kh. Vliyanie raznykh srokov pala na otrastanie nadzemnoi fitomassy stepei Bashkirskogo Zaural’ya // Ekologiya. 2010. № 1. C. 63–65].
 • Юнусбаев У.Б., Абдулина К.Х., Янтурин С.И. Роль пожаров в формировании надземной фитомассы степных пастбищ Зауралья республики Башкортостан // Аграрная Россия. 2007. № 5. С. 24–25 [Yunusbaev U.B., Abdulina K.Kh., Yanturin S.I. Rol’ pozharov v formirovanii nadzemnoi fitomassy stepnykh pastbishch Zaural’ya respubliki Bashkortostan // Agrarnaya Rossiya. 2007. № 5. S. 24–25].
 • Allan G.E., Phillips N.R., Hookey P. Learning lessons from an exceptional period of fires in Central Australia: 1999 to 2002 / «Proceedings of the 3rd International Wildland Fire Conference». Sydney, 2003. P. 163. (CD-ROM).
 • Antonsen H., Olsson P.A. Relative importance of burning, mowing and species translocation in the restoration of a former boreal hayfield: responses of plant diversity and the microbial community // Journal of Applied Ecology. 2005. Vol. 42. P. 337–347.
 • Augustine D.J., Derner J.D., Milchunas D.G. Prescribed fire, grazing, and herbaceous plant production in shortgrass steppe // Rangeland Ecology & Management. 2010. Vol. 63. P. 317–323.
 • Augustine D.J., Milchunas, D.G. Vegetation responses to prescribed burning of grazed shortgrass steppe // Rangeland Ecology & Management. 2009. Vol. 62. P. 89–97.
 • Bates J.D., Boyd C.S., Davies K.W. Longer-term post-fire succession on Wyoming big sagebrush steppe // International Journal of Wildland Fire. 2020. Vol. 29. № 3. P. 229–239.
 • Bates J.D., Rhodes E., Davies K., Sharp R. Grazing after fire in the sagebrush steppe // Rangeland Ecology and Management. 2009. Vol. 62. Р. 98–110.
 • Chambers J.C., Beck J.L., Bradford J.B. et al. 2017. Science framework for conservation and restoration of the sagebrush biome: Linking the Department of the Interior’s Integrated Rangeland Fire Management Strategy to long-term strategic conservation actions. Part 1. Science basis and applications. RMRSGTR-360. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 213 p.
 • Davies K.W., Bates J.D. Short-Term Effects of Burning Wyoming Big Sagebrush Steppe in Southeast Oregon // Rangeland Ecology & Management. 2007. Vol. 60 (5). P. 515–522 (DOI: 10.2458/azu_jrm_v60i5_davies).
 • Davies K.W., Gearhart A., Boyd C.S., Bates J.D. Fall and spring grazing influence fire ignitability and initial spread in shrub steppe communities // International Journal of Wildland Fire. 2017. Vol. 26. P. 485–490 (DOI: 10.1071/WF17065).
 • Deák B., Valkó O., Végvári Zs., Hartel T., Kapocsi I. Grassland fires in Hungary – experiences of nature conservationists on the effects of fire on biodiversity // Applied Ecology and Environmental Research. 2014. Vol. 12 (1). P. 267–28 (DOI: 10.15666/aeer/1201_267283).
 • Dufek N.A., Augustine D.J., Blumenthal D.M., Kray J.A., Derner J.D. Dormant-Season Fire Inhibits Sixweeks Fescue and Enhances Forage Production in Shortgrass Steppe // Fire Ecology. 2018. Vol. 14 . N 1. P. 33–49 (DOI: 10.4996/fireecology.140132048).
 • Dusaeva G.Kh., Kalmykova O.G., Dusaeva N.V. Fire influence on dynamics of above-ground phytomass in steppe plant communities in the Burtinskaya Steppe (Orenburg State Nature Reserve, Russia) // Nature Conservation Research. 2019. Vol. 4 (Suppl.1). P. 78–92 (https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2019.050).
 • Erkovan Ş., Koç A., Güllap M.K., Erkovan H.İ., Bilen S. The effect of fire on the vegetation and soil properties of ungrazed shortgrass steppe rangeland of the Eastern Anatolia region of Turkey // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2016. N 40. Р. 290–299.
 • Fuhlendorf S.D., Engle D.M. Restoring hetero-geneity on rangelands: ecosystem management based on evolutionary grazing patterns // Bioscience. 2001. Vol. 51. P. 625–632 (DOI: 10.1641/0006-3568(2001)051[0625:RHOREM]2.0.CO;2).
 • Gullap M.K., Erkovan S., Erkovan H.I., Koc A. Effects of fire on litter, forage dry matter production, and forage quality in steppe vegetation of Eastern Anatolia, Turkey // J. Agricultural Science and Technology. 2018. Vol. 20. N 1. P. 61–70.
 • Hansson M., Fogelfors H. Management of a semi-natural grassland; results from a 15-year-old experiment in southern Sweden // J. Vegetation Science. 2000. Vol. 11. P. 31–38 (DOI: 10.2307/3236772).
 • Kertész M, Aszalós R, Lengyel A, Ónodi G. Synergistic effects of the components of global change: Increased vegetation dynamics in open, forest-steppe grasslands driven by wildfires and year-to-year precipitation differences. PLoS ONE Vol. 2017. 12(11). e0188260 (DOI: 10.1371/journal.pone.0188260).
 • Mata-Gonzáleza R., Reed-Dustin C.M., Rodhouse T.J. Contrasting effects of long-term fire on sagebrush steppe shrubs mediated by topography and plant community // Rangeland Ecology & Management. 2018. Vol. 71. N 3. P. 336–344.
 • Pereira P., Cerdà A., Lopez A.J., Zavala L.M., MataixSolera J., Arcenegui V., Misiune L., Keesstra S., Novara A. Vegetation recovery after a grassland fire in Lithuania. The effects of fire severity, slope position and aspect // Land Degradation and Development. 2015. Vol. 27. Р. 1523–1534 (DOI: 10.1002/ldr.2498).
 • Ruprecht E., Enyedi M.Z., Szabo A., Fenesi A. Biomass removal by clipping and raking vs burning for the restoration of abandoned Stipa-dominated European steppe-like grassland // Applied Vegetation Science. 2016. Vol. 19. P. 78–88 (DOI: 10.1111/avsc.12199).
 • Teetzmann F. Ueber den Steppenbrand in den Taurischen steppen //Beitr. z. Kenntn. d. Russ. Reiches. 1845. N 11. P. 43–46.
 • Twidwell D., Rogers W.E., McMahon E.A., Thomas B.R., Kreuter U.P., Blankenship T.L. Prescribed extreme fire effects on richness and invasion in coastal Prairie // Invasive Plant Science and Management. 2012. Vol. 5. P. 330–340 (DOI: 10.1614/IPSM-D-12-00017.1).
 • Valkó O., Deák B., Magura T., Török P., Kelemen A., Tóth K., Horváth R., Nagy D.D., Debnár Z., Zsigrai G., Kapocsi I., Tóthmérész B. Supporting biodiversity by prescribed burning in grasslands — a multi-taxa approach // Science of The Total Environment. 2016. Vol. 572. P. 1377-1384 (DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.01.184).
 • Valkó O., Kelemen A., Miglécz T., Török P., Deák B., Tóth K., Tóth J.P., Tóthmérész B. Litter removal does not compensate detrimental fire effects on biodiversity in regularly burned semi-natural grasslands // Science of The Total Environment. 2017. Vol. 622–623. P. 783–789 (DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.356).
 • Weddell B.J. Fire in Steppe Vegetation of the Northern Intermountain Region // Technical bulletin / Idaho Bureau of Land Management. 2001. № 01–14. https://www.researchgate.net/profile/Bertie_Weddell/publication/238592411_Fire_in_Steppe_Vegetation_of_the_Northern_Intermountain_Region/links/53e90a9c0cf28f342f3e60c8/Fire-in-Steppe-Vegetation-of-the-Northern-Intermountain-Region.pdf
 • Winter S.L. Allred B.W., Hickman K.R., Fuhlendorf S.D. Tallgrass prairie vegetation response to spring fires and bison grazing // The Southwestern Naturalist. 2015. Vol. 60. N 1. P. 30–35 (DOI: 10.1894/FMO-19.1).