Перейти в оглавление выпуска:
2023. T. 128. Vyp. 5.
Go to the issue table of contents:
2023. T. 128. Vyp. 5.

Данные статьи

Description

DOI

10.55959/MSU0027-1403-BB-2023-128-5-113-12

Авторы:

Authors:

Vinogradova Yu.K.

Ключевые слова:

Keywords:

taxonomic spectrum, alien fraction of flora, Trans-Siberian Railway

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Vinogradova Yu.K., Taxonomic spectra of aboriginal and alien flora fractions in some sections of the Trans-siberian railway // Byul. MOIP. Otd. biol. 2023. T. 128. Vyp. 5. S. 113-120

Taxonomic spectra of aboriginal and alien flora fractions in some sections of the Trans-siberian railway

An inventory of “railway” flora within 6 sectors of Trans-Siberian railway with a total length of 5400 km (58% of Transsib) was carried out. It was noted that both, native and alien fractions of the flora, are similar by high proportion of monospecific families and the Asteraceae lead. The alien fraction differs from the native one by a lower total number of families in the taxonomic spectrum, a lower rank of the Poaceae and a higher rank of the Brassicaceae. The leading families triads (the term developed by A.P. Khokhryakov for aboriginal flora of the former USSR) are not applicable for the characterization of the “railway” fl ora. The taxonomic spectrum of “railway” flora depends to a greater extent on (artificially created) edaphic factors than on climatic conditions of the territory which the railroad passes through.

References

 • Bochkin V.D., Vinogradova Yu.K. Kharakteristika flory zheleznykh dorog g. Moskvy // Vestnik Permskogo un-ta. 2016. Vyp. 2. S. 89–95.
 • Vinogradova Yu.K., Bochkin V.D., Maiorov S.R., Teplov K.Yu., Barinov A.V. Istoricheskaya flora zheleznodorozhnogo uzla moskovskogo megapolisa // Hortus botanicus. 2017. Vyp. 12. S. 77–106 (URL:http://hb.karelia.ru/ DOI:10.15393/j4.art 2017.3402).
 • Vinogradova Yu.K., Tokhtar’ V.K., Zelenkova V.N., Galkina M.A., Tret’yakov M.Yu., Kurskoi A.Yu., Stogova A.V. Flora Transsibirskoi zheleznodorozhnoi magistrali i ee sopryazhennost’ s kharak-teristikami estestvennykh biomov na territorii Vostochno-Evropeiskoi ravniny // Vestnik TvGU. Seriya “Biologiya i ekologiya”. 2020. № 4 (60). S. 61–82.
 • Galkina M.A., Zelenkova V.N., Kurskoi A.Yu., Tokhtar’ V.K., Pergl J., Vinogradova Yu.K. Flora Ussuriiskogo uchastka Transsibirskoi zheleznodorozhnoi magistrali i ee sopryazhennost’ s kharakte-ristikami estestvennykh biomov // Vestnik TvGU. Seriya “Biologiya i ekologiya”. 2021a. № 3 (63). S. 70–91.
 • Galkina M.A., Kalyuzhnyi S.S., Pergl J., Tokhtar’ V.K., Vinogradova Yu.K. Flora Transsibirskoi zheleznodorozhnoi magistrali i ee sopryazhennost’ s kharakteristikami estestvennykh biomov na territorii Baikal’skoi Sibiri // Vestnik TvGU. Seriya “Biologiya i ekologiya”. 2021b. № 1 (61). S. 82–101.
 • Zverev A.A. Programmno-informatsionnoe obespechenie issledovanii rastitel’nogo pokrova: dis-sertatsiya … kandidata biologicheskikh nauk: 03.00.05. Tomsk, 2007. 305 s.
 • Istomina E.Yu. Adventivnaya fl ora zheleznodorozhnykh putei severo-zapadnoi chasti Ul’yanovskoi oblasti // Sovremennaya botanika v Rossii. Trudy KhIII s”ezda Russkogo botan. ob-va. Sravnitel’-naya fl oristika. 2013. T. 2. S. 102–103.
 • Malyshev L.I., Baikov K.S., Doron’kin V.M. Taksonomicheskie spektry flory Sibiri na urovne semeistv // Botanicheskii zhurnal. 1998. T. 83. № 10. S. 3–17.
 • Rybakova I.V. Flora zheleznodorozhnykh nasypei yuzhnoi chasti privolzhskoi vozvyshennosti. Avt. diss. kand. biol. nauk. Saratov. 2008. 18 s.
 • Semkin B.I., Gorshkov M.V., Varchenko L.I. O skhemno-tselevom podkhode k probleme sravnitel’nogo analiza taksonomicheskikh spektrov // Problemy botaniki Yuzhnoi Sibiri i Mongolii: sbornik nauchnykh statei po materialam XII mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 28–30 ok-tyabrya 2013 g., Barnaul. Barnaul: IP Kolmogorov I.A., 2013. S. 167–174.
 • Tokhtar’ V.K. Flora zheleznykh dorog yugo-vostoka Ukrainy. Avt. diss. kand. biol. nauk. Kiev. 1993. 18 s.
 • Tokhtar’ V.K., Kurskoi A.Yu., Pergl J., Zelenkova V.N., Tret’yakov M.Yu., Galkina M.A., Vinogradova Yu.K. Flora ural’sko-zapadnosibirskogo uchastka Transsibirskoi zheleznodorozhnoi magistrali v razlichnykh estestvennykh biomakh // Vestn. TvGU. Ser. Biologiya i ekologiya. 2022a. № 2(66). S. 81–99 (DOI: 10.26456/vtbio255).
 • Tokhtar’ V.K., Kurskoi A.Yu., Pergl J., Zelenkova V.N., Tret’yakov M.Yu., Vinogradova Yu.K. Flora sibirskogo uchastka Transsibirskoi zheleznodorozhnoi magistrali v predelakh razlichnykh este-stvennykh biomov // Vestn. TvGU. Ser. Biologiya i ekologiya. 2022b. № 4(68). S. 162–177 (DOI: 10.26456/vtbio275).
 • Khokhryakov A.P. Taksonomicheskie spektry i ikh rol’ v sravnitel’noi fl oristike // Botanicheskii zhurnal. 2000. T.85. № 5. S. 1–11.
 • Filibeck G., Cornelini P., Petrella P. Floristic analysis of a high-speed railway embankment in a mediterranean landscape // Acta Bot. Croat. 2012. Vol. 71, N 2. P. 229–248.
 • Ivanova A.V., Kozlovskaya O.V. Taxonomic structure as an indicator of anthropogenic transformation of flora: The Case Of the southern part of the Melekess-Stavropol region (Samara Trans-Volga region) // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2021. 818 012015
 • Kotenko O.V., Pergl J., Tokhtar V.K., Danilova E.S., Vinogradova Yu.K. Alien and aboriginal flora of the Amur section of the Trans-Siberian Railway and its
  relationships with the characteristics of natural biomes // Botanica Pacifica. A journal of plant science and conservation. 2022. Vol. 11, N 1. P. 58–66 (DOI: 10.17581/bp.2022.11117).
 • Mühlenbach V. Contributions to the synanthropic (adventive) flora of the railroads in St. Louis, Missouri, USA // Annals of the Missouri Botanical Garden. 1979. Vol. 66. P. 1–108.
 • Warcholińska A., Suwara-Szmigielska S. The Vascular Flora of the Railway Grounds of the Pabianice Town // Folia Biologica et Oecologica. 2009. Vol. 5. P. 21–41 (DOI: 10.2478/v10107-009-0002-5).

Список литературы

 • Bochkin V.D., Vinogradova Yu.K. Kharakteristika flory zheleznykh dorog g. Moskvy // Vestnik Permskogo un-ta. 2016. Vyp. 2. S. 89–95.
 • Vinogradova Yu.K., Bochkin V.D., Maiorov S.R., Teplov K.Yu., Barinov A.V. Istoricheskaya flora zheleznodorozhnogo uzla moskovskogo megapolisa // Hortus botanicus. 2017. Vyp. 12. S. 77–106 (URL:http://hb.karelia.ru/ DOI:10.15393/j4.art 2017.3402).
 • Vinogradova Yu.K., Tokhtar’ V.K., Zelenkova V.N., Galkina M.A., Tret’yakov M.Yu., Kurskoi A.Yu., Stogova A.V. Flora Transsibirskoi zheleznodorozhnoi magistrali i ee sopryazhennost’ s kharak-teristikami estestvennykh biomov na territorii Vostochno-Evropeiskoi ravniny // Vestnik TvGU. Seriya “Biologiya i ekologiya”. 2020. № 4 (60). S. 61–82.
 • Galkina M.A., Zelenkova V.N., Kurskoi A.Yu., Tokhtar’ V.K., Pergl J., Vinogradova Yu.K. Flora Ussuriiskogo uchastka Transsibirskoi zheleznodorozhnoi magistrali i ee sopryazhennost’ s kharakte-ristikami estestvennykh biomov // Vestnik TvGU. Seriya “Biologiya i ekologiya”. 2021a. № 3 (63). S. 70–91.
 • Galkina M.A., Kalyuzhnyi S.S., Pergl J., Tokhtar’ V.K., Vinogradova Yu.K. Flora Transsibirskoi zheleznodorozhnoi magistrali i ee sopryazhennost’ s kharakteristikami estestvennykh biomov na territorii Baikal’skoi Sibiri // Vestnik TvGU. Seriya “Biologiya i ekologiya”. 2021b. № 1 (61). S. 82–101.
 • Zverev A.A. Programmno-informatsionnoe obespechenie issledovanii rastitel’nogo pokrova: dis-sertatsiya … kandidata biologicheskikh nauk: 03.00.05. Tomsk, 2007. 305 s.
 • Istomina E.Yu. Adventivnaya fl ora zheleznodorozhnykh putei severo-zapadnoi chasti Ul’yanovskoi oblasti // Sovremennaya botanika v Rossii. Trudy KhIII s”ezda Russkogo botan. ob-va. Sravnitel’-naya fl oristika. 2013. T. 2. S. 102–103.
 • Malyshev L.I., Baikov K.S., Doron’kin V.M. Taksonomicheskie spektry flory Sibiri na urovne semeistv // Botanicheskii zhurnal. 1998. T. 83. № 10. S. 3–17.
 • Rybakova I.V. Flora zheleznodorozhnykh nasypei yuzhnoi chasti privolzhskoi vozvyshennosti. Avt. diss. kand. biol. nauk. Saratov. 2008. 18 s.
 • Semkin B.I., Gorshkov M.V., Varchenko L.I. O skhemno-tselevom podkhode k probleme sravnitel’nogo analiza taksonomicheskikh spektrov // Problemy botaniki Yuzhnoi Sibiri i Mongolii: sbornik nauchnykh statei po materialam XII mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 28–30 ok-tyabrya 2013 g., Barnaul. Barnaul: IP Kolmogorov I.A., 2013. S. 167–174.
 • Tokhtar’ V.K. Flora zheleznykh dorog yugo-vostoka Ukrainy. Avt. diss. kand. biol. nauk. Kiev. 1993. 18 s.
 • Tokhtar’ V.K., Kurskoi A.Yu., Pergl J., Zelenkova V.N., Tret’yakov M.Yu., Galkina M.A., Vinogradova Yu.K. Flora ural’sko-zapadnosibirskogo uchastka Transsibirskoi zheleznodorozhnoi magistrali v razlichnykh estestvennykh biomakh // Vestn. TvGU. Ser. Biologiya i ekologiya. 2022a. № 2(66). S. 81–99 (DOI: 10.26456/vtbio255).
 • Tokhtar’ V.K., Kurskoi A.Yu., Pergl J., Zelenkova V.N., Tret’yakov M.Yu., Vinogradova Yu.K. Flora sibirskogo uchastka Transsibirskoi zheleznodorozhnoi magistrali v predelakh razlichnykh este-stvennykh biomov // Vestn. TvGU. Ser. Biologiya i ekologiya. 2022b. № 4(68). S. 162–177 (DOI: 10.26456/vtbio275).
 • Khokhryakov A.P. Taksonomicheskie spektry i ikh rol’ v sravnitel’noi fl oristike // Botanicheskii zhurnal. 2000. T.85. № 5. S. 1–11.
 • Filibeck G., Cornelini P., Petrella P. Floristic analysis of a high-speed railway embankment in a mediterranean landscape // Acta Bot. Croat. 2012. Vol. 71, N 2. P. 229–248.
 • Ivanova A.V., Kozlovskaya O.V. Taxonomic structure as an indicator of anthropogenic transformation of flora: The Case Of the southern part of the Melekess-Stavropol region (Samara Trans-Volga region) // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2021. 818 012015
 • Kotenko O.V., Pergl J., Tokhtar V.K., Danilova E.S., Vinogradova Yu.K. Alien and aboriginal flora of the Amur section of the Trans-Siberian Railway and its
  relationships with the characteristics of natural biomes // Botanica Pacifica. A journal of plant science and conservation. 2022. Vol. 11, N 1. P. 58–66 (DOI: 10.17581/bp.2022.11117).
 • Mühlenbach V. Contributions to the synanthropic (adventive) flora of the railroads in St. Louis, Missouri, USA // Annals of the Missouri Botanical Garden. 1979. Vol. 66. P. 1–108.
 • Warcholińska A., Suwara-Szmigielska S. The Vascular Flora of the Railway Grounds of the Pabianice Town // Folia Biologica et Oecologica. 2009. Vol. 5. P. 21–41 (DOI: 10.2478/v10107-009-0002-5).