Перейти в оглавление выпуска:
2017. T. 122. Vyp. 2.
Go to the issue table of contents:
2017. T. 122. Vyp. 2.

Данные статьи

Description

DOI

No

Авторы:

Authors:

Zinovyeva A.N., Polumordvinov O.A.

Ключевые слова:

Keywords:

Heteroptera, true bugs, fauna, Penza Region, species new for region, distribution.

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Zinovyeva A.N., Polumordvinov O.A., To the fauna of True Bugs (Heteroptera) of the Penza Region (Russia) // Byul. MOIP. Otd. biol. 2017. T. 122. Vyp. 2. S. 27-33

To the fauna of True Bugs (Heteroptera) of the Penza Region (Russia)

Data on heteropteran fauna of the Penza Region (Russia) is provided on original material. The records of 62 species from 52 genera and 15 families, data on Stenocephalidae, Alydidae, Cydnidae and Acanthosomatidae are given for the first time. Species with west-central-palearctic distribution are dominated (32%). Polyzonal species (66 %) prevail in the zonal aspect. Annotated list with new species for the Penza Region with arealogical distribution for each species is given.

References

 • Ануфриев Г.А., Бочаров С.В., Потанин Д.В. Об энтомофауне государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» // Tруды Государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 1999. Т. 2. С. 8–14 [Anufriev G.A., Bocharov S.V., Potanin D.V. Ob entomofaune gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika “Privolzhskaya lesostep’” // Trudy Gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika Prisurskij. Cheboksary, 1999. T. 2. S. 8–14]
 • Бианки В.Л., Кириченко А.Н. Насекомые полужесткокрылые (Общие черты строения и определительные таблицы). Практическая энтомология. Руководство к практическим занятиям по энтомологии (курс высших учебных заведений). IV, М.-Пгр., 1923. LXXVI. 320 c. [Bianki V.L., Kirichenko A.N. Nasekomye poluzhestkokrylye (Obshchie cherty stroeniya i opredelitel’nye tablitsy). Prakticheskaya ento-mologiya. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po entomologii (kurs vysshih uchebnykh  zavedenij). IV, M.-Pgr., 1923. LXXVI. 320 s.
 • Винокуров Н.Н., Канюкова Е.В., Голуб В.Б. Каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) Азиатской части России. Новосибирск, 2010. 317 с. [Vinokurov N.N., Kanyukova E.V., Golub V.B. Katalog poluzhestkokrylykh nasekomykh (Heteroptera) Aziatskoj chasti Rossii. Novosibirsk, 2010. 317 s.]
 • Володькина О.А. Показатели состояния деревьев в очагах подкоркового соснового клопа // Научные труды Московского лесотехнического института. М., 1984. Вып. 156. С. 103–106 [Volod’kina O.A. Pokazateli sostoyaniya derev’ev v ochagakh podkorkovogo sosnovogo klopa // Nauchnye trudy Moskovskogo lesotekhnicheskogo instituta. M., 1984. Vyp. 156. S. 103–106]
 • Голуб В.Б., Драполюк И.С. Отряд Heteroptera // Кадастр беспозвоночных животных Воронежской области. Воронеж, 2005. С. 276–316 [Golub V.B., Drapolyuk I.S. Otryad Heteroptera // Kadastr bespozvonochnykh Voronezhskoj oblasti. Voronezh, 2005. S. 276–316]
 • Добролюбова Т.В. Предварительные сведения по фауне насекомых заповедника «Приволжская лесостепь» // Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповеднике «Приволжская лесостепь». Пенза, 1999. Вып. 1. С. 81–88. (Тр. государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь») [Dobrolyubova T.V. Predvaritel’nye svedeniya po faune nasekomykh zapovednika Privolzhskaya lesostep // Biologicheskoe raznoobrazie i dinamika prirodnykh protsessov v zapovednike Privolzhskaya lesostep. Penza, 1999. Vyp. 1. S. 81–88 (Tr. gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika Privolzhskaya lesostep)]
 • Дюжаева И.В. Итоги изучения полужесткокрылых насекомых (Insecta, Heteroptera) Средневолжского биосферного резервата // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2011. № 12. С. 25–30 [Dyuzhaeva I.V. Itogi izucheniya poluzhestkokrylykh nasekomykh (Insecta, Heteroptera) Srednevolzhskogo biosfernogo reservata // Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva 2011. N 12. S. 25–30]
 • Каменев А.Г. Макрозообентос // Биопродуктивность и биоиндикация водотоков правобережного Средневолжья. Саранск, 1993. 226 с. [Kamenev A.G. Makrozoobentos // Bioproduktivnost’  i bioindikatsiya vodotokov pravoberezhnogo Srednevolzh’ya. Saransk, 1993. 226 s.]
 • Каменев А.Г. Макрозообентос // Биопродуктивность и биоиндикация малых водотоков Междуречья Суры и Мокши. Саранск, 2002. 121 с. [Kamenev A.G. Makrozoobentos // Bioproduktivnost’ i bioindikatsiya malykh vodotokov Mezhdurech’ya Sury i Mokshi. Saransk, 1993. 226 s.]
 • Курицын И.И., Жаков С.И. Физико-географические районы // Природа Пензенской области. Пенза, 1970. С. 204–212 [Kuritsyn I.I., Zhakov S.I. Fiziko-geograficheskie rajony // Priroda Penzenskoj oblasti. Penza, 1970. S. 204–212]
 • Мильков Ф.Н. Физико-географическое описание // Среднее Поволжье. М., 1953. 262 с. [Mil’kov F.N. Fiziko-geograficheskoe opisanie // Srednee Povolzh’e. M., 1953. 262 s.]
 • Нагорнов К.И. Данные о распространении и численности вредной черепашки в Пензенской области // Вопросы географии Пензенской области. Вып. 2. Л., 1969. С. 117–119 [Nagornov K.I. Dannye o rasprostranenii i chislennosti vrednoj cherepashki v Penzenskoj oblasti. Vyp. 2. L., 1969. S. 117–119]
 • Николаева А.М., Ручин А.Б. Новые виды полужесткокрылых (Insecta, Heteroptera) в фауне Республики Мордовия. Т. 22. Чебоксары, 2009. С. 7–10. (Тр. государственного природного заповедника «Присурский») [Nikolaeva A.M., Ruchin A.B. Novye vidy poluzhestkokrylykh (Insecta, Heteroptera) v faune Respubliki Mordoviya. T. 22. Cheboksary, 2009. S. 7–10]
 • Николаева А.М., Самохин Д.М. Дополнение к видовому составу полужесткокрылых насекомых (Insecta, Heteroptera) Воронинского заповедника // Биоразнообразие и роль особо охраняемых природных территорий в его сохранении: мат.  международн. научн. конф. Тамбов, 2009. С. 165–166 [Nikolaeva A.M., Samokhin D.M. Dopolnenie k vidovomu sostavu poluzhestkokrylykh nasekomykh (Insecta, Heteroptera) Voroninskogo zapoverdika // Bioraznoobrazie i rol’ osobo okhranyaemykh prirodnykh territorij v ego sokhranenii: mat. Mezhdunarodn. nauchn. Konf. Tambov, 2009. S. 165–166]
 • Павлов И.Ф., Прозорова К.П. Меры борьбы с вредителями сельского хозяйства. Пенза, 1951. 113 с. [Pavlov I.F., Prozorova K.P. Mery bor’by s vreditelyami sel’skogo khozyajstva. Penza, 1951. 113 s.]
 • Пономарева А.А. Членистоногие // Природа Пензенской области. Пенза, 1955. С. 428–452 [Ponomareva A.A. Chlenistonogie // Priroda Penzenskoj oblasti. Penza, 1955. S. 428–452]
 • Попов В.П. Насекомые // Справочная книга Пензенской губернии на 1901 г. Т. II. Пенза, 1901. С. 39–41 [Popov V.P. Nasekomye // Spravochnaya kniga Penzenskoj gubernii na 1901 g. T. II. Penza, 1901. S. 39–41]
 • Рекомендации по борьбе с вредителями, болезнями и сорной растительностью на посевах сельскохозяйственных культур и прогноз появления их на территории Пензенской области в 2002 году. Пенза, 2002. 59 с. [Rekomendatsii po bor’be s vreditelyami, bolesnyami i sornoj rastiel’nost’yu na posevakh selskokhozyajstvennykh kultur i prognoz poyavleniya ikh na territorii Penzenskoj oblasti v 2002 godu.  Penza, 2002. 59 s.]
 • Спрыгин И.И. Некоторые сведения о фауне степи около д. Поперечной // Материалы к описанию степи около д. Поперечной Пензенского уезда и заповедного участка на ней. Вып. 1. Пенза, 1923. С. 43–45 [Sprygin I.I. Nekotorye svedeniya o faune stepi okolo d. Poperechnoj Penzenskogo uezda i zapovednogo uchastka na nej. Vyp. 1. Penza, 1923. S. 43–45]
 • Сталь Н.Е. Беспозвоночные животные // Материалы для географии и статистики России. Пензенская губерния. Часть I. СПб., 1867. С. 295 [Stal’ N.E. Bespozvonochnye zhivotnye // Materialy dlya geografii i statistiki Rossii. Penzenskaya guberniya. Chast’ I. SPb., 1867. S. 295]
 • Стойко Т.Г., Мазей Ю.А., Леонтьев А.В. Фауна гидробионтов озера Круглое (Мертвое) // Экологические проблемы наследия «холодной войны» и пути их преодоления: Материалы международной научной конференции (Пенза, 13–17 июня 2003 г.). Пенза, 2004. С. 75–79 [Stojko T.G., Mazej Yu.A., Leont’ev A.V. Fauna gidrobiontov ozera Krugloe (Mertvoe) // Ekologicheskie problemy naslediya “kholodnoj vojny” i puti ikh preodoleniya: Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferebtsii (Penza, 13–17 iyunya 2003 g.). Penza, 2004. S. 75–79]
 • Стойко Т.Г., Пашкова Г.Ф., Ильин И.В., Мазей Ю.А. Гидробионты малых рек в окрестностях города Пензы // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2012. Вып. 29. С. 165–172 [Stojko T.G., Pashkova G.F., Il’in I.V., Mazej Yu.A. Gidrobionty malykh rek v okrestnostyakh goroda Penzy  // Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.G. Belinskogo. 2012. Vyp. 29. S. 165–172]
 • Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region (B. Aukema, Chr. Rieger, W. Rabitsch eds.). Amsterdam, 2013. Vol. 6. 629 pp.

Список литературы

 • Ануфриев Г.А., Бочаров С.В., Потанин Д.В. Об энтомофауне государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» // Tруды Государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 1999. Т. 2. С. 8–14 [Anufriev G.A., Bocharov S.V., Potanin D.V. Ob entomofaune gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika “Privolzhskaya lesostep’” // Trudy Gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika Prisurskij. Cheboksary, 1999. T. 2. S. 8–14]
 • Бианки В.Л., Кириченко А.Н. Насекомые полужесткокрылые (Общие черты строения и определительные таблицы). Практическая энтомология. Руководство к практическим занятиям по энтомологии (курс высших учебных заведений). IV, М.-Пгр., 1923. LXXVI. 320 c. [Bianki V.L., Kirichenko A.N. Nasekomye poluzhestkokrylye (Obshchie cherty stroeniya i opredelitel’nye tablitsy). Prakticheskaya ento-mologiya. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po entomologii (kurs vysshih uchebnykh  zavedenij). IV, M.-Pgr., 1923. LXXVI. 320 s.
 • Винокуров Н.Н., Канюкова Е.В., Голуб В.Б. Каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) Азиатской части России. Новосибирск, 2010. 317 с. [Vinokurov N.N., Kanyukova E.V., Golub V.B. Katalog poluzhestkokrylykh nasekomykh (Heteroptera) Aziatskoj chasti Rossii. Novosibirsk, 2010. 317 s.]
 • Володькина О.А. Показатели состояния деревьев в очагах подкоркового соснового клопа // Научные труды Московского лесотехнического института. М., 1984. Вып. 156. С. 103–106 [Volod’kina O.A. Pokazateli sostoyaniya derev’ev v ochagakh podkorkovogo sosnovogo klopa // Nauchnye trudy Moskovskogo lesotekhnicheskogo instituta. M., 1984. Vyp. 156. S. 103–106]
 • Голуб В.Б., Драполюк И.С. Отряд Heteroptera // Кадастр беспозвоночных животных Воронежской области. Воронеж, 2005. С. 276–316 [Golub V.B., Drapolyuk I.S. Otryad Heteroptera // Kadastr bespozvonochnykh Voronezhskoj oblasti. Voronezh, 2005. S. 276–316]
 • Добролюбова Т.В. Предварительные сведения по фауне насекомых заповедника «Приволжская лесостепь» // Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповеднике «Приволжская лесостепь». Пенза, 1999. Вып. 1. С. 81–88. (Тр. государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь») [Dobrolyubova T.V. Predvaritel’nye svedeniya po faune nasekomykh zapovednika Privolzhskaya lesostep // Biologicheskoe raznoobrazie i dinamika prirodnykh protsessov v zapovednike Privolzhskaya lesostep. Penza, 1999. Vyp. 1. S. 81–88 (Tr. gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika Privolzhskaya lesostep)]
 • Дюжаева И.В. Итоги изучения полужесткокрылых насекомых (Insecta, Heteroptera) Средневолжского биосферного резервата // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2011. № 12. С. 25–30 [Dyuzhaeva I.V. Itogi izucheniya poluzhestkokrylykh nasekomykh (Insecta, Heteroptera) Srednevolzhskogo biosfernogo reservata // Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva 2011. N 12. S. 25–30]
 • Каменев А.Г. Макрозообентос // Биопродуктивность и биоиндикация водотоков правобережного Средневолжья. Саранск, 1993. 226 с. [Kamenev A.G. Makrozoobentos // Bioproduktivnost’  i bioindikatsiya vodotokov pravoberezhnogo Srednevolzh’ya. Saransk, 1993. 226 s.]
 • Каменев А.Г. Макрозообентос // Биопродуктивность и биоиндикация малых водотоков Междуречья Суры и Мокши. Саранск, 2002. 121 с. [Kamenev A.G. Makrozoobentos // Bioproduktivnost’ i bioindikatsiya malykh vodotokov Mezhdurech’ya Sury i Mokshi. Saransk, 1993. 226 s.]
 • Курицын И.И., Жаков С.И. Физико-географические районы // Природа Пензенской области. Пенза, 1970. С. 204–212 [Kuritsyn I.I., Zhakov S.I. Fiziko-geograficheskie rajony // Priroda Penzenskoj oblasti. Penza, 1970. S. 204–212]
 • Мильков Ф.Н. Физико-географическое описание // Среднее Поволжье. М., 1953. 262 с. [Mil’kov F.N. Fiziko-geograficheskoe opisanie // Srednee Povolzh’e. M., 1953. 262 s.]
 • Нагорнов К.И. Данные о распространении и численности вредной черепашки в Пензенской области // Вопросы географии Пензенской области. Вып. 2. Л., 1969. С. 117–119 [Nagornov K.I. Dannye o rasprostranenii i chislennosti vrednoj cherepashki v Penzenskoj oblasti. Vyp. 2. L., 1969. S. 117–119]
 • Николаева А.М., Ручин А.Б. Новые виды полужесткокрылых (Insecta, Heteroptera) в фауне Республики Мордовия. Т. 22. Чебоксары, 2009. С. 7–10. (Тр. государственного природного заповедника «Присурский») [Nikolaeva A.M., Ruchin A.B. Novye vidy poluzhestkokrylykh (Insecta, Heteroptera) v faune Respubliki Mordoviya. T. 22. Cheboksary, 2009. S. 7–10]
 • Николаева А.М., Самохин Д.М. Дополнение к видовому составу полужесткокрылых насекомых (Insecta, Heteroptera) Воронинского заповедника // Биоразнообразие и роль особо охраняемых природных территорий в его сохранении: мат.  международн. научн. конф. Тамбов, 2009. С. 165–166 [Nikolaeva A.M., Samokhin D.M. Dopolnenie k vidovomu sostavu poluzhestkokrylykh nasekomykh (Insecta, Heteroptera) Voroninskogo zapoverdika // Bioraznoobrazie i rol’ osobo okhranyaemykh prirodnykh territorij v ego sokhranenii: mat. Mezhdunarodn. nauchn. Konf. Tambov, 2009. S. 165–166]
 • Павлов И.Ф., Прозорова К.П. Меры борьбы с вредителями сельского хозяйства. Пенза, 1951. 113 с. [Pavlov I.F., Prozorova K.P. Mery bor’by s vreditelyami sel’skogo khozyajstva. Penza, 1951. 113 s.]
 • Пономарева А.А. Членистоногие // Природа Пензенской области. Пенза, 1955. С. 428–452 [Ponomareva A.A. Chlenistonogie // Priroda Penzenskoj oblasti. Penza, 1955. S. 428–452]
 • Попов В.П. Насекомые // Справочная книга Пензенской губернии на 1901 г. Т. II. Пенза, 1901. С. 39–41 [Popov V.P. Nasekomye // Spravochnaya kniga Penzenskoj gubernii na 1901 g. T. II. Penza, 1901. S. 39–41]
 • Рекомендации по борьбе с вредителями, болезнями и сорной растительностью на посевах сельскохозяйственных культур и прогноз появления их на территории Пензенской области в 2002 году. Пенза, 2002. 59 с. [Rekomendatsii po bor’be s vreditelyami, bolesnyami i sornoj rastiel’nost’yu na posevakh selskokhozyajstvennykh kultur i prognoz poyavleniya ikh na territorii Penzenskoj oblasti v 2002 godu.  Penza, 2002. 59 s.]
 • Спрыгин И.И. Некоторые сведения о фауне степи около д. Поперечной // Материалы к описанию степи около д. Поперечной Пензенского уезда и заповедного участка на ней. Вып. 1. Пенза, 1923. С. 43–45 [Sprygin I.I. Nekotorye svedeniya o faune stepi okolo d. Poperechnoj Penzenskogo uezda i zapovednogo uchastka na nej. Vyp. 1. Penza, 1923. S. 43–45]
 • Сталь Н.Е. Беспозвоночные животные // Материалы для географии и статистики России. Пензенская губерния. Часть I. СПб., 1867. С. 295 [Stal’ N.E. Bespozvonochnye zhivotnye // Materialy dlya geografii i statistiki Rossii. Penzenskaya guberniya. Chast’ I. SPb., 1867. S. 295]
 • Стойко Т.Г., Мазей Ю.А., Леонтьев А.В. Фауна гидробионтов озера Круглое (Мертвое) // Экологические проблемы наследия «холодной войны» и пути их преодоления: Материалы международной научной конференции (Пенза, 13–17 июня 2003 г.). Пенза, 2004. С. 75–79 [Stojko T.G., Mazej Yu.A., Leont’ev A.V. Fauna gidrobiontov ozera Krugloe (Mertvoe) // Ekologicheskie problemy naslediya “kholodnoj vojny” i puti ikh preodoleniya: Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferebtsii (Penza, 13–17 iyunya 2003 g.). Penza, 2004. S. 75–79]
 • Стойко Т.Г., Пашкова Г.Ф., Ильин И.В., Мазей Ю.А. Гидробионты малых рек в окрестностях города Пензы // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2012. Вып. 29. С. 165–172 [Stojko T.G., Pashkova G.F., Il’in I.V., Mazej Yu.A. Gidrobionty malykh rek v okrestnostyakh goroda Penzy  // Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.G. Belinskogo. 2012. Vyp. 29. S. 165–172]
 • Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region (B. Aukema, Chr. Rieger, W. Rabitsch eds.). Amsterdam, 2013. Vol. 6. 629 pp.