Перейти в оглавление выпуска:
2015. Т. 120. Вып. 3.
Go to the issue table of contents:
2015. Т. 120. Вып. 3.

Данные статьи

Description

DOI

Нет

Авторы:

Authors:

Сорокин А.И.

Ключевые слова:

Keywords:

Нет

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Сорокин А.И., Дополнения к флоре мхов Ивановской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2015. Т. 120. Вып. 3. С. 72-74

Дополнения к флоре мхов Ивановской области

Без абстракта.

References

  • Ignatov M.S., Ignatova E.A. Flora mkhov srednei chasti Evropeiskoi Rossii. T. 1. M., 2003. S. 1–608; T. 2. M., 2004. S. 609–960.
  • Ignatova E.A., Seregin A.P. Novye nakhodki mkhov vo Vladimirskoi oblasti // Arctoa. 2007 [2008]. T. 16. S. 186–189.
  • Kats N.Ya. Sphagnaceae Ivanovo-Voznesenskoi gubernii // Izv. Ivanovo-Voznesen. politekh. in-ta. T. 9. Ivanovo- Voznesensk, 1926. S. 79–84.
  • Korotkov Yu.V. O nakhodkakh novykh dlya Ivanovskoi oblasti vidov listostebel’nykh mkhov // Mat-ly nauch. konf. «V Plesskie chteniya». Ples, 1994. S. 41–43.
  • Chernysheva L.Ya. Materialy po flore listvennykh mkhov Ivanovo-Voznesenskoi gubernii // Izv. Ivanovo-Voznesen. politekh. in-ta. T. 9. Ivanovo-Voznesensk, 1926. S. 85–88.

Список литературы

  • Ignatov M.S., Ignatova E.A. Flora mkhov srednei chasti Evropeiskoi Rossii. T. 1. M., 2003. S. 1–608; T. 2. M., 2004. S. 609–960.
  • Ignatova E.A., Seregin A.P. Novye nakhodki mkhov vo Vladimirskoi oblasti // Arctoa. 2007 [2008]. T. 16. S. 186–189.
  • Kats N.Ya. Sphagnaceae Ivanovo-Voznesenskoi gubernii // Izv. Ivanovo-Voznesen. politekh. in-ta. T. 9. Ivanovo- Voznesensk, 1926. S. 79–84.
  • Korotkov Yu.V. O nakhodkakh novykh dlya Ivanovskoi oblasti vidov listostebel’nykh mkhov // Mat-ly nauch. konf. «V Plesskie chteniya». Ples, 1994. S. 41–43.
  • Chernysheva L.Ya. Materialy po flore listvennykh mkhov Ivanovo-Voznesenskoi gubernii // Izv. Ivanovo-Voznesen. politekh. in-ta. T. 9. Ivanovo-Voznesensk, 1926. S. 85–88.