Перейти в оглавление выпуска:
2019. T. 124. Vyp. 4.
Go to the issue table of contents:
2019. T. 124. Vyp. 4.

Данные статьи

Description

DOI

No

Авторы:

Authors:

Pchyolkin A.V.

Ключевые слова:

Keywords:

preserved lichens, species identification, training workshop, Cladonia spp.

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Pchyolkin A.V., The Use оf Preserved Lichens in the Learning Process // Byul. MOIP. Otd. biol. 2019. T. 124. Vyp. 4. S. 48-54

The Use оf Preserved Lichens in the Learning Process

Preservation of lichens increases their strength, which is important in their study by students. The compositions based on glycerol were tested. The most optimal for the preservation of lichens was a composition based on water and 15–30% glycerol. According to the criteria of convenience for study, the morphology and strength of thalli, the students gave higher ratings on a 5-point scale for preserved lichens than for usual lichens. Stabilization is particularly effective in the study of lichens of the genus Cladonia.

References

 • Барковсков Б.В., Прохазка К., Рагозин Л.Н. Модели железных дорог. М., 1989. 263 с. [Barkovskov B.V., Prokhazka K., Ragozin L.N. Modeli zheleznykh dorog. M., 1989. 263 s.].
 • Витвицкая  М.Э. Искусство составления букетов: Великолепные букеты из цветов. Аранжировка, флористика, икебана. М., 2004. 400 с. [Vitvitskaya M.E. Iskusstvo sostavleniya buketov: Velikolepnye bukety iz tsvetov. Aranzhirovka, floristika, ikebana. M., 2004. 400 s.].
 • Гимельбрант Д.Е., Кузнецова Е.С., Степанчикова И.С. Лихенология на кафедре ботаники Санкт-Петербургского университета // Вестн. СПбГУ. Сер. 3. 2013. Вып. 3. С. 148–166 [Gimel’brant D.E., Kuznetsova E.S., Stepanchikova I.S. Likhenologiya na kafedre botaniki Sankt-Peterburgskogo universiteta // Vestn. SPbGU. Ser. 3. 2013. Vyp. 3. S. 148–166].
 • Глазков С.С., Зобов С.Ю., Снычева Е.В. Стабилизация древесины березы растворами глицерина // Технологии, машины и производство лесного комплекса будущего. Сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 50-летию лесоинженерного факультета. Воронеж, 2004. С. 63–65 [Glazkov S.S., Zobov S.Yu., Snycheva E.V. Stabilizatsiya drevesiny berezy rastvorami glitserina // Tekhnologii, mashiny i proizvodstvo lesnogo kompleksa budushchego. Sbornik trudov Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 50-letiyu lesoinzhenernogo fakul’teta. Voronezh, 2004. S. 63–65].
 • Жентель Д.Р., Братчикова Л.И. Стабилизированные растения: особенности технологии производства и использования в фитодизайне интерьера // Вестн. научно-технического творчества молодежи Кубанского ГАУ. Сборник статей по материалам научно-исследовательских работ: в 4 т. Составитель А. Я. Барчукова, Я. К. Тосунов; под редакцией А.И. Трубилина, ответственный редактор А.Г. Кощаев. Краснодар, 2017. С. 274–278 [Zhentel’ D.R., Bratchikova L.I. Stabilizirovannye rasteniya: osobennosti tekhnologii proizvodstva i ispol’zovaniya v fitodizaine inter’era // Vestn. nauchno-tekhnicheskogo tvorchestva molodezhi Kubanskogo GAU. Sbornik statei po materialam nauchno-issledovatel’skikh rabot: v 4 t. Sostavitel’ A. Ya. Barchukova, Ya. K. Tosunov; pod redaktsiei A. I. Trubilina, otvetstvennyi redaktor A.G. Koshchaev. Krasnodar. 2017. S. 274–278].
 • Завалий А. Искусство диорамы. М., 2004. С. 21 [Zavalii A. Iskusstvo dioramy. М., 2004. S. 21].
 • Омельянович Н.Ф. Средство для консервирования срезанных лиственных растений. Пат. № 6055584. Гос. Комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. Бюл. № 17. 05.05.1978 [Omel’yanovich N.F. Sredstvo dlya konservirovaniya srezannykh listvennykh rastenii. Pat. № 6055584. Gos. Komitet Soveta Ministrov SSSR po delam izobretenii i otkrytii. Byul. № 17. 05.05.1978].

Список литературы

 • Барковсков Б.В., Прохазка К., Рагозин Л.Н. Модели железных дорог. М., 1989. 263 с. [Barkovskov B.V., Prokhazka K., Ragozin L.N. Modeli zheleznykh dorog. M., 1989. 263 s.].
 • Витвицкая  М.Э. Искусство составления букетов: Великолепные букеты из цветов. Аранжировка, флористика, икебана. М., 2004. 400 с. [Vitvitskaya M.E. Iskusstvo sostavleniya buketov: Velikolepnye bukety iz tsvetov. Aranzhirovka, floristika, ikebana. M., 2004. 400 s.].
 • Гимельбрант Д.Е., Кузнецова Е.С., Степанчикова И.С. Лихенология на кафедре ботаники Санкт-Петербургского университета // Вестн. СПбГУ. Сер. 3. 2013. Вып. 3. С. 148–166 [Gimel’brant D.E., Kuznetsova E.S., Stepanchikova I.S. Likhenologiya na kafedre botaniki Sankt-Peterburgskogo universiteta // Vestn. SPbGU. Ser. 3. 2013. Vyp. 3. S. 148–166].
 • Глазков С.С., Зобов С.Ю., Снычева Е.В. Стабилизация древесины березы растворами глицерина // Технологии, машины и производство лесного комплекса будущего. Сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 50-летию лесоинженерного факультета. Воронеж, 2004. С. 63–65 [Glazkov S.S., Zobov S.Yu., Snycheva E.V. Stabilizatsiya drevesiny berezy rastvorami glitserina // Tekhnologii, mashiny i proizvodstvo lesnogo kompleksa budushchego. Sbornik trudov Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 50-letiyu lesoinzhenernogo fakul’teta. Voronezh, 2004. S. 63–65].
 • Жентель Д.Р., Братчикова Л.И. Стабилизированные растения: особенности технологии производства и использования в фитодизайне интерьера // Вестн. научно-технического творчества молодежи Кубанского ГАУ. Сборник статей по материалам научно-исследовательских работ: в 4 т. Составитель А. Я. Барчукова, Я. К. Тосунов; под редакцией А.И. Трубилина, ответственный редактор А.Г. Кощаев. Краснодар, 2017. С. 274–278 [Zhentel’ D.R., Bratchikova L.I. Stabilizirovannye rasteniya: osobennosti tekhnologii proizvodstva i ispol’zovaniya v fitodizaine inter’era // Vestn. nauchno-tekhnicheskogo tvorchestva molodezhi Kubanskogo GAU. Sbornik statei po materialam nauchno-issledovatel’skikh rabot: v 4 t. Sostavitel’ A. Ya. Barchukova, Ya. K. Tosunov; pod redaktsiei A. I. Trubilina, otvetstvennyi redaktor A.G. Koshchaev. Krasnodar. 2017. S. 274–278].
 • Завалий А. Искусство диорамы. М., 2004. С. 21 [Zavalii A. Iskusstvo dioramy. М., 2004. S. 21].
 • Омельянович Н.Ф. Средство для консервирования срезанных лиственных растений. Пат. № 6055584. Гос. Комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. Бюл. № 17. 05.05.1978 [Omel’yanovich N.F. Sredstvo dlya konservirovaniya srezannykh listvennykh rastenii. Pat. № 6055584. Gos. Komitet Soveta Ministrov SSSR po delam izobretenii i otkrytii. Byul. № 17. 05.05.1978].