Bulletin of Moscow Society of Naturalists

Biological Series

Byulleten’ Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody Otdel Biologicheskii

Moscow State University

Founders:

Lomonosov Moscow State University

Moscow Society of Nature Testers